Học và làm theo Bác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề năm “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Sơn La, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, từ đó, đã làm cho ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên quần chúng nâng lên rõ rệt.

 

 Cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát nguồn chi ngân sách Nhà nước trên dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Đặng Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, cho biết: Năm 2023, Đảng bộ Kho bạc triển khai thực hiện 2 nội dung đột phá, là: Tăng cường lãnh đạo giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước mức độ 4 đến 100% đơn vị giao dịch thuộc đối tượng bắt buộc phải triển khai dịch vụ công trực tuyến với số chứng từ giao dịch trực tuyến đạt 100%.

Các chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, xác định nội dung phù hợp với thực tế của từng chi bộ. Các đảng viên, quần chúng đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ và vị trí việc làm cụ thể tại đơn vị. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề học và làm theo Bác năm 2023 của các chi bộ và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, căn cứ vào kết quả thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thực hiện nội dung đột phá triển khai dịch vụ công trực tuyến, thông qua hệ thống hóa văn bản nghiệp vụ để cán bộ, công chức cập nhật, nắm vững văn bản, nâng cao trình độ. Đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường truyền thông đến khách hàng về dịch vụ công trực tuyến qua Kho bạc Nhà nước, hạn chế thấp nhất đến chuyển chứng từ giao dịch trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. Đến nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến đến 11/11 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, tỷ lệ đơn vị giao dịch đạt 100%.

Là chi bộ tiêu biểu trong học và làm theo Bác, Chi bộ Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với thực tiễn nghiệp vụ, đảm bảo chi chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho khách hàng. Ông Phạm Bá, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kiểm soát chi, cho biết: Chúng tôi thực hiện nghiêm túc kiểm soát, thanh toán, hạch toán kế toán các khoản chi đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc dự toán chi đầu tư. Chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo các khoản chi đều có trong dự toán được duyệt, đúng chế độ định mức quy định của Nhà nước. Tổ chức kiểm soát kịp thời các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi an sinh xã hội. Triển khai đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của từng dự án, phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện đôn đốc thu hồi tạm ứng kịp thời.

Những cách làm cụ thể, thiết thực trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website