Học Bác từ những điều nhỏ nhất

Bản Nậm Ty có 154 hộ với 100% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống và thuộc diện tái định cư Thủy điện Sơn La. Để việc học và làm theo Bác đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa, công tác tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt được chi bộ, chính quyền, các đoàn thể bản chú trọng triển khai thường xuyên thông qua lồng ghép tại cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ cũng như trực tiếp tại hộ dân. Gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên tiên phong, nói trước, làm trước; là hạt nhân tuyên truyền việc học và làm theo Bác tới quần chúng nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Chi bộ bản tổ chức 6 buổi tuyên truyền, học tập, quán triệt Kết luận số 01 và chuyên đề năm 2023, thu hút 240 lượt người dân tham gia; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đảng viên Lò Văn Kiếm - Chi bộ bản Nậm Ty chia sẻ: Là bản tái định cư, người dân còn nhiều khó khăn, thiết thực làm theo lời Bác, đảng viên tiên phong trong phát triển kinh tế, từ đó vận động, hướng dẫn bà con cùng làm để giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn bản sáng - xanh - sạch - đẹp; xóa bỏ các hủ tục cũng như tệ nạn xã hội.

 

 Đồng chí Lò Văn Trịnh (thứ 2 từ trái sang) - Bí thư Chi bộ bản Nậm Ty tuyên truyền, vận động dân bản học và làm theo lời Bác.

 Sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ đời sống, sản xuất của Nhà nước cùng với sự đồng hành của các cấp chính quyền từ xã đến bản, nhân dân đã và đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, góp công, góp tiền xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2018 đến nay, các hộ dân hiến hơn 5.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng mương thủy lợi; đóng góp trên 500 ngày công làm đường giao thông nội bản, liên bản. Không còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế.

Đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm còn 9%; thu nhập bình quân đầu người trên 35 triệu đồng/năm. An ninh trật tự đảm bảo, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa chiếm trên 85%, bản nhiều năm liền được công nhận văn hóa. Cuối năm 2022, Chi bộ bản Nậm Ty được Đảng bộ xã đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và đang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lò Văn Trịnh - Bí thư Chi bộ bản cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động. Phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5% vào năm 2025. Xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website