Đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

 Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ Thanh tra tỉnh. Ảnh: Thanh tra tỉnh

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15/5/2016) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh đã tổ chức quán triệt tới toàn thể đảng viên, công chức, người lao động và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, gắn liền với công tác chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hằng năm, Thanh tra tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng; lấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hằng năm.

Trong năm 2023, nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được lồng ghép trong các kế hoạch, chương trình hành động của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh đã tìm hiểu và nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, thái độ và tinh thần thực thi nhiệm vụ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Năm 2023, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức thành công 11 hội nghị sinh hoạt chuyên đề với 14 nội dung chuyên đề. Tiêu biểu là các chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 10/1/2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Thanh tra tỉnh và Kế hoạch số 03/KH-TTr ngày 10/1/2023 về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh”; “Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam và công tác cán bộ nữ”…

Đây đều là những nội dung rất thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thanh tra tỉnh và góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng bộ. Qua sinh hoạt chuyên đề, Đảng uỷ cơ quan đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 21/2/2023 sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh.

Đảng viên, công chức sau khi được học tập các chuyên đề đều có nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ... Thông qua học tập và làm theo lời Bác, Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra hằng năm. Các cuộc thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng nội dung kế hoạch phê duyệt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo sát sao, chú trọng rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương, hạn chế phát sinh những điểm nóng khiếu kiện đông người. Ngoài ra, ngành thanh tra chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Năm 2023, Thanh tra tỉnh đã triển khai 44 cuộc thanh tra và 24 cuộc kiểm tra, trong đó có 40 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 28 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Qua kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi về NSNN trên 8,6 tỷ đồng; kiến nghị giảm trừ, loại khỏi giá trị quyết toán 40,790 tỷ đồng; kiến nghị khác về kinh tế trên 87,7 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1 dự án, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với 52 tập thể, 74 cá nhân; 4 nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách quản lý nhà nước.

Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị đã triển khai 19 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, qua đó kiến nghị các đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được chú trọng thực hiện, có hiệu quả, thực chất.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website