Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lan tỏa việc học và làm theo Bác

 Lãnh đạo Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Ban Giám hiệu Trường PTTH Nguyễn Huệ về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng trường học hạnh phúc.

Tích cực lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (ĐUK) đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt Kết luận số 01, chuyên đề năm 2023 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

ĐUK đồng thời ban hành Kế hoạch số 190 để lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gắn với tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó, ĐUK đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; những ghi nhận, đánh giá của các học giả, cán bộ, đảng viên, nhân dân xung quanh tác phẩm và chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

Nhằm tổ chức học tập, quán triệt tốt chuyên đề năm 2023, ĐUK đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề đến các chi, đảng bộ cơ sở và tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình, đặc điểm của khối.

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ĐUK đã ban hành văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023. Trong đó, yêu cầu 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 37 quy định về những điều đảng viên không được làm và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ĐUK về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, 100% các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm với tỷ lệ cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạt 99,95%.

Đặc biệt, ĐUK đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ và của cơ quan, đơn vị. Ban hành công văn hướng dẫn đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII trong sinh hoạt chi bộ và xây dựng mẫu các buổi sinh hoạt chuyên đề cho các chi, đảng bộ cơ sở tham khảo thực hiện. Qua kiểm tra và báo cáo tự kiểm tra của cơ sở đã đảm bảo yêu cầu 6 tháng/lần bố trí sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu về việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05.

Thực hiện nội dung đột phá về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống Chính trị, ĐUK đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Quy định số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh. Theo đó, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ĐUK và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã thể hiện tư tưởng vững vàng và quan điểm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sát thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Khẳng định vai trò lãnh đạo gương mẫu "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Việc nhân rộng các mô hình điển hình học và làm theo Bác luôn được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quan tâm chỉ đạo tại các hội nghị.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối xác định cụ thể và thực hiện nghiêm túc nội dung phấn đấu về trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của bản thân. Nhờ vậy, mỗi năm ĐUK có trên 50% trở lên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; trong đó, có 70% trở lên cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Cùng với các hoạt động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2025; trao giải cuộc thi tìm hiểu, thi viết về chủ đề "đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 - 2023 và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023…

ĐUK còn tổ chức Lễ báo công Bác tại Khu Di tích lịch sử Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái; tổ chức đoàn báo công Bác tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và học tập kinh nghiệm trong xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến tại các tỉnh miền Trung năm 2023. Qua đó, giai đoạn 2021 - 2023, Đảng bộ có 26 mô hình và 12 điển hình tiên tiến lựa chọn đăng ký cấp tỉnh; 340 mô hình và 568 điển hình đăng ký cấp cơ sở; 54 tập thể và 69 cá nhân được các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể khối tuyên dương, khen thưởng.

Riêng ĐUK đã khen thưởng 20 tập thể, 20 cá nhân; đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương 1 tập thể, UBND tỉnh khen thưởng 4 cá nhân, 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023. Đến nay, toàn Đảng bộ có 401 mô hình, 715 điển hình tiên tiến các cấp đăng ký học và làm theo Bác; trong đó, có 101 mô hình và 147 điển hình được đăng ký bổ sung giai đoạn 2023 - 2025.

Để lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên toàn khối, ĐUK tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; chú trọng ứng dụng công nghệ 4.0, phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử ĐUK, các ứng dụng mạng xã hội, vai trò của đội ngũ báo cáo viên ĐUK, tuyên truyền viên cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền gương "người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Kịp thời phê bình, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, giúp cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website