Bảo Lạc học và làm theo Bác

Chào cờ, sinh hoạt tư tưởng đầu tuần theo Chỉ thị số 05 được các tổ chức Đảng từ huyện đến các xã, thị trấn huyện Bảo Lạc triển khai thường xuyên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lạc Tô Thị Kiều cho biết: Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 05 và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho trên 47.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; đạt trên 98% cán bộ, đảng viên và trên 60% quần chúng nhân dân được học tập chỉ thị. Căn cứ vào những nhiệm vụ thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Huyện ủy ban hành trên 20 văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và hướng dẫn chuyên đề theo từng năm, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau học tập, trên 95% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học và làm theo Bác. Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nên nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng; làm chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện chỉ thị, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động và giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong học và làm theo Bác tại cơ quan, đơn vị.

Đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Đưa việc thực hiện chào cờ và sinh hoạt tư tưởng, đánh giá kiểm điểm dưới cờ tuần đầu hằng tháng được thực hiện từ huyện đến các xã, thị trấn. Mỗi tổ chức Đảng xây dựng chương trình hành động cụ thể trong việc học tập Chỉ thị số 05 theo chuyên đề, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường Hoàng Văn Lợi chia sẻ: Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Đảng ủy xã tuyên truyền Chỉ thị số 05 sâu rộng đến chi bộ, xóm biên giới, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc Mông, Dao có kẻ xấu đến lợi dụng, lôi kéo bà con theo đạo trái phép. Nắm tình hình đời sống của bà con tại các bản, chòm xóm, cán bộ Đảng ủy xã và đảng viên chi bộ xóm xây dựng chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.

Những chi bộ đặc biệt khó khăn như: Tả Xáy, Xà Phìn, Cáp Cán, Mù Chảng..., cán bộ, đảng viên xã kịp thời hỗ trợ phát triển sản xuất, chống truyền đạo trái phép, giải quyết bức xúc của bà con. Vì vậy, bà con tin tưởng, đổi mới cách làm ăn, bỏ tập tục lạc hậu, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phát hiện xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới phòng, chống dịch Covid-19…

Chỉ thị số 05 như ngọn đuốc vạch ra đường lối thì các cấp ủy, chính quyền tổ chức xây dựng chương trình hành động với những việc làm thiết thực, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Theo Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc Hứa Thị Thu, trong Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 3/2/2017 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, các cấp ủy gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Từ Huyện ủy đến đảng ủy xã, thị trấn, các đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần tự nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; trực tiếp chủ động đối thoại với nhân dân và cấp dưới, giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời, không để xảy ra điểm nóng hoặc những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong địa bàn huyện. Từ năm 2015 - 2020, thị trấn Bảo Lạc mở rộng quy hoạch địa giới hành chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo thị trấn Bảo Lạc thường xuyên đối thoại với nhân dân khi quy hoạch, thu hồi đất, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục đất đai nên không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Cùng với thực hiện việc cán bộ lãnh đạo nêu gương, Huyện ủy chỉ đạo việc thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác nhiệm kỳ 2015 - 2020 là “đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân; nói đi đôi với làm”, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định nhiệm vụ đột phá, việc khó, việc phức tạp, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết. Những năm qua, những vấn đề nhạy cảm dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Huyện ủy đưa ra nhiều giải pháp phù hợp, giải quyết vấn đề nổi cộm.

Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với bà con xóm, bản; nắm tình hình dân tộc, tôn giáo và thực hiện công tác tuyên truyền tại các xóm có vấn đề phức tạp trong hoạt động tôn giáo… Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công tác tôn giáo, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Vì vậy trên địa bàn huyện không có vụ việc phức tạp, điểm nóng xảy ra, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Anh Thào A Quả, xóm Tả Xáy, xã Xuân Trường cho biết: Những năm qua, nhờ cán bộ xã đến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học và làm theo Bác nên bà con không có ai tin và nghe theo kẻ xấu lôi kéo theo đạo trái phép. Cán bộ xã giúp dân bản mở đường vào xóm, hướng dẫn cách phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo…

Triển khai sâu rộng và hiệu quả Chỉ thị số 05 đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể điển hình tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, điển hình là các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Bảo Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới”; cán bộ ngành y tế huyện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học.

Có nhiều cá nhân điển hình, tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi như: Nông Văn Hoàn, xóm Lũng Tiến, xã Hồng Trị; Phương Văn Nam, xóm Nà Luông, xã Cốc Pàng;  Nông Văn Quý, xóm Bản Mioỏng, xã Đình Phùng; Lầu A Sùng, xóm Nặm Cốp, xã Huy Giáp; Thào A Quả, xóm Tả Xáy, xã Xuân Trường; Sần Quẩy Pảo, xóm Lũng Nà, xã Thượng Hà…

Từ việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ nhận thức đến chuyển thành hành động, việc làm thiết thực trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc phục vụ nhân dân, trở thành sức mạnh đoàn kết, vượt khó khăn hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05, từ năm 2015 - 2020, huyện Bảo Lạc có hơn 70% tổ chức cơ sở đảng xác định được nội dung đột phá phù hợp triển khai hiệu quả. Hằng năm có trên 41/43 chi, đảng bộ xếp loại tốt, khá, không có yếu, kém. 37 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng, trong đó 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 2016 - 2020. 

Trường Hà

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website