Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn Tên lửa 490 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Lữ đoàn Tên lửa 490 là đơn vị tên lửa chiến lược mặt đất của Binh chủng Pháo binh, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai,… và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Tuy ra đời trong thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc1, song cán bộ, chiến sĩ đã kế thừa, thấm nhuần sâu sắc và không ngừng phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội Pháo binh anh hùng, luôn đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chung sức, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp; trong đó, quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trọng tâm; được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, tạo sự chuyển biến mới trong thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn. Quán triệt yêu cầu của Kết luận số 01, Đảng ủy Lữ đoàn chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lấy nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng làm khâu đột phá, mang ý nghĩa quyết định để Lữ đoàn từng bước hiện thực hóa chủ trương của trên về xây dựng lực lượng pháo binh “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt và có sức chiến đấu cao”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”2Đảng ủy Lữ đoàn luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững vai trò hạt nhân của các cấp ủy, chi bộ.  Để chủ trương đó đi vào cuộc sống, Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ về số lượng và cơ cấu; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trọng tâm là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ năng lực quản lý, chỉ huy. Trong đó, hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt để từng cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nhiệm vụ của đơn vị và từng cá nhân; những thuận lợi, khó khăn trong sử dụng, quản lý, bảo quản hiệu quả số lượng lớn trang bị vũ khí, khí tài quý hiếm của Quân đội và quốc gia; nhất là đối với đội ngũ sĩ quan mới ra trường hoặc cán bộ mới chuyển về đơn vị. Để đạt hiệu quả, Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập tại chức cho đảng viên với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, v.v. Đối với các chi bộ, việc xây dựng chương trình công tác phải phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, yêu cầu đảng viên chuẩn bị chu đáo nội dung học tập và làm theo Bác; định kỳ kiểm điểm, rút ra bài học cho bản thân. Nhờ đó, việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động; hình thành thái độ, động cơ đúng đắn, ý chí khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nêu gương ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, luôn là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Toàn thể đảng viên, toàn thể các cấp, tổ chức thống nhất lại theo một nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc ấy tức là dân chủ tập trung”3. Thực tiễn hoạt động của Lữ đoàn đã chứng minh, ở đâu và khi nào nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện tốt thì ở đó và khi đó đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngược lại. Vì vậy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ được Đảng ủy Lữ đoàn xác định là nền tảng, yếu tố then chốt để xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, chế độ công tác theo đúng nguyên tắc, quy chế và quy trình đã xác định. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của Đảng ủy Lữ đoàn, nhất là quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu theo Hướng dẫn số 1224/HD-CT, ngày 27/7/2022 của Tổng cục Chính trị. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Nhờ đó, những vấn đề trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng đều được tập thể cấp ủy, chi bộ thông qua trước khi thực hiện. Từng đảng viên luôn đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, khách quan, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai dám đấu tranh bác bỏ. Phong cách, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, được đổi mới mạnh mẽ, phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Giải quyết tốt các mối quan hệ, nhất là mối quan hệ giữa lãnh đạo với quản lý, chỉ huy, điều hành; giữa tập thể và cá nhân; giữa chủ trương và tổ chức thực hiện trên cơ sở nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Việc phân công đảng ủy viên là chỉ huy Lữ đoàn hằng quý dự sinh hoạt với các cấp ủy, chi bộ, nhất là các đơn vị có nhiệm vụ khó khăn phức tạp được duy trì chặt chẽ.

Xác định công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, “là gốc của mọi công việc”4Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, các khâu, bước, bảo đảm dân chủ, công khai trong công tác cán bộ. Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện chặt chẽ quy hoạch cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong quản lý, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, chính xác; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ và quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách cán bộ theo quy định hiện hành. Đặc biệt, đối với sĩ quan mới tốt nghiệp hoặc được điều động ở đơn vị khác về, Lữ đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng để nắm vững lý thuyết, thuần thục động tác, kiểm tra, sát hạch rồi mới cho thực hành trên vũ khí, khí tài. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”5. Học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Lữ đoàn luôn coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát theo phương châm: “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, có nền nếp, không thụ động; phát huy tính chủ động tự kiểm tra của cấp ủy, chi bộ và đảng viên. Khi phát hiện vi phạm, xác định rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân; bảo vệ cái đúng, cái tốt, đấu tranh khắc phục cái sai, cái xấu. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy, giáo dục cán bộ, đảng viên nhận rõ và khắc phục khuyết điểm, hạn chế; không phải để “vạch lá tìm sâu”, làm thui chột ý chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Đối với đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tự học tập nâng cao trình độ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh6, v.v. Nhờ đó, đã góp phần trực tiếp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Những chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn 490 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu không chỉ khẳng định sự nghiêm túc, hiệu quả trong thực hiện Kết luận số 01, mà đó còn là nhân tố quan trọng xây đắp thêm truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Bộ đội Pháo binh anh hùng trong suốt hơn 40 năm qua.

_________________

1 - Lữ đoàn được thành lập ngày 24/5/1982.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 278.

3 - Sđd, Tập 8, tr. 286.

4 - Sđd, Tập 5, tr. 309.

5 - Sđd, tr. 327.

6 - Năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Lữ đoàn tiến hành kiểm tra 08 tổ chức đảng và 126 đảng viên theo kế hoạch. Cấp ủy các cấp giám sát theo chuyên đề 06 tổ chức đảng và 12 đảng viên. Hoàn thành tốt nội dung kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Binh chủng đối với Lữ đoàn theo kế hoạch.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website