Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945 - 1954

Người dạy: "Thực túc thì binh cường" và ngày ngày Người tăng gia sản xuất

Người dạy: "Thực túc thì binh cường" và ngày ngày Người tăng gia sản xuất

Sau khi ký với Chính phủ Pháp bản tạm ước (14/9/1946), Người tuyên bố quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ một lần nữa

Sau khi ký với Chính phủ Pháp bản tạm ước (14/9/1946), Người tuyên bố quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ một lần nữa

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch năm 1946

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch năm 1946

Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời sau cuộc tuyển cử đầu tiên trong cả nước ngày 6/1/1946

Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời sau cuộc tuyển cử đầu tiên trong cả nước ngày 6/1/1946

Trong ngôi nhà này, tại làng Vạn Phúc, tỉnh Hà Đông, Người và Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị quyết định tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Trong ngôi nhà này, tại làng Vạn Phúc, tỉnh Hà Đông, Người và Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị quyết định tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

1 2 3 4

Mới nhất

Liên kết website