Nhiều kết quả nổi bật trong học tập và làm theo Bác ở Triệu Phong ​

Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong tặng Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 -2024 - Ảnh: N.V

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo các cấp ủy, đoàn thể chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động đoàn thể ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, 3 năm qua, 100% chi bộ thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức 6 đợt diễn đàn sinh hoạt chuyên đề. Các diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, tạo không khí thảo luận dân chủ, sôi nổi. Qua đó các cấp ủy, chi bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cơ sở tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước đã gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ lý luận chính trị trẻ, các diễn đàn như “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác”, diễn đàn sinh hoạt “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Gặp gỡ Tháng 5” của đoàn thanh niên.

Cùng với đó, BTV Huyện ủy Triệu Phong, các cấp uỷ đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cấp ủy, chi bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch hành động theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm thiết thực, hiệu quả.

Nhìn chung, kế hoạch hành động của tập thể cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn đúng, trúng vấn đề bức xúc, phức tạp, vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng chương trình, dự án phát triển KT-XH để tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, được Nhân dân đồng tình cao.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp uỷ đã xác định nội dung đột phá để phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hoặc gắn với những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở chủ đề hành động hằng năm của huyện, BTV Huyện ủy đã ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó lựa chọn nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm gắn với từng địa phương, đơn vị để thực hiện.

Cấp ủy cơ sở đã thực hiện chủ đề và tổ chức ký cam kết trách nhiệm với các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể cơ sở. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm cần được giải quyết để đưa vào cam kết cùng tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng bộ cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngay từ đầu năm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội các cấp hướng dẫn đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đoàn thể gắn với tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như xây dựng mô hình “Làng, khu dân cư không có tội phạm”, “Làng không sinh con thứ ba trở lên”, xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, phong trào “Ngày vì người nghèo”, xóa nhà tạm cũng như hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương

Trong quá trình thực hiện, BTV Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo các cấp ủy thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với nội dung trọng tâm là xây dựng và thực hiện nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện được lưu tại chi bộ, đây là một trong những nội dung để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý nghiêm túc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi. Nhìn chung mỗi cán bộ, đảng viên đã tự liên hệ bản thân với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, đề ra phương hướng học tập, đăng ký cam kết thực hiện và nêu gương nghiêm túc.

BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCH Trung ương Đảng; Quy định số 11 ngày 18/2/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 05 ngày 1/8/2019 của BTV Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương.

Theo đó, trên nhiều lĩnh vực, các địa phương, đơn vị, cán bộ đứng đầu đã gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, qua đó đổi mới tác phong công tác dân chủ, gần dân, sát dân, trọng dân, nói đi đôi với làm, làm việc khoa học, hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trước tập thể và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, được cán bộ, Nhân dân đánh giá cao.

BTV Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan hành chính tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện, tổ chức thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27 ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Triệu Phong tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy đảng gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 21 Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website