Châu Phú học tập và làm theo Bác

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã lãnh, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp ủy cấp trên nghiêm túc. Theo đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp chức năng, gắn với việc học tập và làm theo Bác.

Công tác tuyên truyền, lan tỏa về truyền thống văn hóa, gương "người tốt việc tốt", các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác được thực hiện thường xuyên. Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Châu Phú còn phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới và nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú Phạm Hồng Phước cho biết: “Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã chỉ đạo tổ chức hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thông qua 2 hình thức thi trực tiếp và trực tuyến.

Hội thi là điểm nổi bật trong việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện trong năm qua. Thông qua hội thi đã tạo sự lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng, giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”.

 

 Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Châu Phú

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đề ra kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, trọng tâm là chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”. Mục tiêu Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú hướng đến là tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ và Nhân dân để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Yêu cầu đặt ra đối với các chi, đảng bộ trực thuộc khi triển khai thực hiện chuyên đề là phải gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, phải gắn với những việc làm thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân, phù hợp tình hình thực tế địa phương, như thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững…

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú yêu cầu, các cấp, ngành tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc nâng cao đời sống Nhân dân, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm các điều kiện sống tốt hơn, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

“Để thực hiện hiệu quả chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú sẽ chủ trì, tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và một số ngành huyện về thực hiện chủ đề chăm lo đời sống Nhân dân. Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy về rà soát các mô hình học tập, làm theo Bác được thực hiện trên địa bàn trong thời gian qua, để nhân rộng những mô hình hiệu quả, ý nghĩa…” - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú Phạm Hồng Phước thông tin.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website