Quảng Ninh nỗ lực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 9 lần về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh (Trong ảnh: Bác Hồ nói chuyện với nhân dân Hồng Quảng, ngày 2-2-1965). Ảnh: Tư liệu

Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai bài bản, nghiêm túc

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và hằng năm, đồng thời chỉ đạo sát sao các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng các kế hoạch, chương trình để tổ chức thực hiện, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao, đưa việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin trong lãnh đạo, quản lý, lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thành công của cải cách hành chính; chú trọng lựa chọn các nội dung đột phá, gắn với giải quyết những vấn đề bất cập, cấp thiết đặt ra ở từng địa phương, đơn vị...

Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các chuyên đề hằng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương được thực hiện nghiêm túc gắn với triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề đạt trên 94%. Sau mỗi đợt học tập, tất cả cán bộ, đảng viên đều phải viết cam kết phấn đấu, rèn luyện; cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đặc biệt phải đăng ký những việc cụ thể làm theo Bác, báo cáo chi bộ cho ý kiến và chủ động có kế hoạch thực hiện. Việc thực hiện cam kết của mỗi cán bộ, đảng viên được chi bộ theo dõi, giám sát thường xuyên; phải đánh giá kết quả thực hiện, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong bản kiểm điểm, đánh giá đảng viên cuối năm.

Cùng với việc học tập, quán triệt theo các chuyên đề hằng năm, các cấp ủy chú trọng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, nhất là các chi bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề với số lượng ít nhất 4 cuộc trong năm. Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các nội dung học tập, nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quan điểm, định hướng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên... Để việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ bảo đảm chất lượng về nội dung, ban tuyên giáo cấp ủy các cấp kịp thời cung cấp tài liệu học tập các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong bản tin sinh hoạt chi bộ của cấp tỉnh, cấp huyện, tạo nguồn tài liệu, thông tin chính thống phục vụ sinh hoạt chính trị của các chi bộ, đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trò chuyện với đảng viên trẻ được kết nạp Đảng. Ảnh: Dương Đại Phượng

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy, chi bộ gắn với tự phê bình và phê bình trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; chú trọng các giải pháp mang tính phòng ngừa; xây dựng quy chế, cơ chế giám sát về tham nhũng, suy thoái; chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo như: Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18-12-2017, “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”, Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 9-3-2018, “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 7-7-2017, “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”; Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 4-8-2017, “Về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW”. Ngành tuyên giáo ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức tuyên giáo với các nội dung: Đoàn kết, đổi mới - dân chủ, kỷ cương - kiên định lập trường - nêu gương, trách nhiệm; bám sát thực tiễn - kiên quyết đấu tranh - bản lĩnh, trung thành -  nâng cao lý luận…

Công tác tuyên truyền, giáo dục phong phú, đa dạng, hiệu quả

Từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18-12-2017, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức: Biên soạn, xuất bản nhiều tác phẩm có giá trị tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể: 1- Cuốn sách “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh”; 2- Cuốn sách ảnh “Những hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh”; 3- Cuốn sách “Ngàn hoa dâng Bác - Một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020”; 4- Phim phóng sự “Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm”. Chỉ đạo tổ chức hội nghị thông tin báo chí hằng tuần, giao ban báo chí hằng tháng; hợp tác với nhiều cơ quan báo chí của Trung ương, qua đó tôn vinh và nhân rộng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Sản xuất và phát sóng trên 2 kênh QNR1 và QNR2 với trên 420 lượt tin, bài lồng ghép trong các bản tin thời sự hằng ngày. Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh sản xuất chuyên đề “Xây dựng Đảng” phát sóng 2 số/tháng; mở chuyên mục Học và làm theo Bác; đăng tải trên 3.000 tin, bài. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện thường xuyên trên các trang thông tin điện tử với hơn 800 bài viết phản ánh hoạt động ở cơ sở, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, nhất là về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với vận dụng, triển khai, thực hiện trong thực tiễn giải quyết những vấn đề cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Với phương châm “Vững lý luận, giỏi phương pháp, sát mục tiêu - Quản lý giỏi, giảng dạy hay, phục vụ tốt”, công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, gắn lý luận với thực tiễn giải quyết những vấn đề cụ thể ở cơ sở. Nhiều hoạt động nổi bật mang lại hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng như: Hội thảo khoa học “Sáng mãi tên Người” nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2017), Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 8-12-2017 và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vào tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị” (năm 2018); sinh hoạt chính trị “Bác Hồ với Quảng Ninh - Quảng Ninh với Bác Hồ” (dịp 19-5-2019); Hội thảo khoa học: “Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020); Hội thảo khoa học “Bác Hồ với quân và nhân dân đảo Cô Tô” (năm 2021); Hội thi học viên học giỏi lý luận (định kỳ 2 năm một lần tổ chức)…

Ngành giáo dục và đào tạo quán triệt và triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh; biên soạn, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức gần 800 buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn”; tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường”...

Tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính tr

Qua 5 năm (2015 - 2020), toàn tỉnh ghi nhận có hơn 1.000 mô hình tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều sáng kiến, đổi mới, nâng cao rõ nét hiệu lực, hiệu quả. Đến năm 2020 thực hiện giảm trên 700 biên chế công chức, 1.569 người làm việc so với năm 2015; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở 3 địa phương cấp huyện và 119/177 (67,23%) địa phương cấp xã; 100% bí thư cấp huyện, 150/177 (84,75%) bí thư cấp xã không là người địa phương; 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố theo phương châm “Dân tin - Đảng cử”.

Đã phát huy hiệu quả các mô hình cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra, cơ quan tổ chức - nội vụ, ban tuyên giáo - trung tâm chính trị, cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện ở 13/13 địa phương. Cải cách hành chính được đẩy mạnh trên tất cả 6 nội dung. Từ năm 2017 đến nay, có 4 năm liên tiếp (2017 - 2020) tỉnh Quảng Ninh đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCP); 3 năm liên tiếp (2017 - 2019) đứng đầu bảng xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); năm 2020 đứng đầu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…

Hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Tư liệu

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh những năm qua luôn đạt mức cao, giai đoạn 2016 - 2020 là 10,7%. Riêng năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, gây nhiều khó khăn, song tỉnh Quảng Ninh vẫn hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” đạt mức tăng trưởng 10,05% (là một trong số ít các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước). Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt trên 123.000 tỷ đồng; thực hiện thành công phương thức huy động nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), theo phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, cứ bỏ ra 1 đồng ngân sách thì thu hút được từ 8 - 9 đồng vốn ngoài ngân sách.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, đến năm 2020 có 91/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 92,85%); 100% số xã có đường trục được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; mạng lưới điện quốc gia phủ đến 100% số xã; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 97%. Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được tập trung triển khai, nhân rộng, phát triển với sự tham gia của 171 đơn vị và 461 Chương trình OCOP, đã mang lại hiệu quả rõ rệt; là một giải pháp thoát nghèo bền vững và được Trung ương cho triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm tích cực. Toàn tỉnh có 547/630 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 86,82%); tỷ lệ bác sĩ đạt 14,7/vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,36%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%; 100% người nghèo, đối tượng chính sách được khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Những kết quả cụ thể trên đây đã góp phần quan trọng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Theo kết quả điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên hằng năm. Từ 73,3% năm 2016, tăng lên 79% năm 2017, 85,1% năm 2018 và 96,1% năm 2019 và 95,21% năm 2020.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên đây, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tại tỉnh Quảng Ninh còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu của một số cơ quan chuyên môn có lúc, có việc còn thiếu tính chủ động, chưa sáng tạo; việc đánh giá kết quả thông qua mô hình, việc làm, con người cụ thể chưa thực sự rõ nét; việc phát huy vai trò người đứng đầu ở một số nơi còn hình thức, chung chung, chưa sát với nhiệm vụ, vị trí công tác, chức trách cụ thể…

Một số kinh nghiệm bước đầu

Một là, cần hết sức coi trọng và làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, không tách rời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, đưa việc học tập, làm theo Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân, thành nguồn động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị, cũng như của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hai là, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cần phải luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Từ công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, cho đến nêu gương trong học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể hằng ngày, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Kinh nghiệm cho thấy, ở đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị nào mà người đứng đầu gương mẫu, triển khai quyết liệt, thực hiện nói đi đôi với làm, thì ở nơi đó, việc quán triệt, triển khai, thực hiện được đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả.

Ba là, luôn chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng, cổ vũ, động viên, lan tỏa những nhân tố tích cực, với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, trên tất cả các mặt trận, từ tuyên truyền miệng, thông qua các ấn phẩm truyền thông, báo chí, xuất bản, cho đến mạng xã hội, qua đó tạo được không khí, tinh thần, môi trường tích cực để thúc đẩy, cổ vũ mọi thành viên xã hội học tập và làm theo Bác.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện, hành vi chưa tích cực, thiếu quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, thực hành việc học tập và làm theo Bác. Đặc biệt chú trọng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, để không chỉ có ý nghĩa răn đe, mà còn góp phần tích cực vào xây dựng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong những năm tới, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, bám sát và triển khai đầy đủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Tập trung, quán triệt các quan điểm, định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025), không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cấp ủy, chi bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách kịp thời, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Thứ ba, chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên các nền tảng, phương tiện truyền thông; tăng cường chỉ đạo đăng ký, xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tạo sức lan toả trong toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc hoặc thiếu quan tâm, triển khai mang tính hình thức; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, đồng thời “chống” phải quyết liệt, kiên trì. Làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn trong xã hội, nhất là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên thực hiện tác phong công tác theo phong cách Hồ Chí Minh, để tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân.

Thứ năm, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát động đợt thi đua trong toàn Đảng bộ nhân dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là kỷ niệm Ngày sinh của Bác, các sự kiện ghi dấu ấn Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh./.

PHẠM HỮU KIÊN

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh

Theo https://www.tapchicongsan.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website