Vùng 4 Hải quân đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thời gian qua, với quyết tâm, sự năng động, sáng tạo bằng những phong trào, mô hình hiệu quả, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Vùng chính quy, hiện đại, đang đặt ra yêu cầu cao và toàn diện hơn. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định: tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW) với những trọng tâm sau:

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW. Đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, nhằm thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nhất là tư tưởng về ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; niềm vinh dự, tự hào được học tập, công tác, rèn luyện ở Vùng 4 Hải quân. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là các đảo, đài, trạm, tàu, đơn vị chiến đấu vận dụng linh hoạt các hình thức trong quán triệt, học tập; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ của Vùng thống nhất nhận thức: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, các đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, bảo đảm về nội dung, thời gian, chất lượng học tập các chuyên đề, phù hợp với các đối tượng trong đơn vị. Trong quá trình thực hiện, coi trọng việc vận dụng, cụ thể hóa thành các nội dung, tiêu chí sát đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân.

 

 Giáo dục truyền thống cho bộ đội

Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và 05 đặc trưng của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân được khái quát trong Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cụ thể hóa 06 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải Quân” thời kỳ mới phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp tiếp tục bổ sung kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đơn vị; trong đó, lựa chọn nội dung thực hiện hướng vào khâu đột phá “Xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác. Từng cá nhân xây dựng cam kết, đăng ký kế hoạch phấn đấu gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp ủy, chỉ huy xác nhận thông qua; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Nội dung đăng ký phấn đấu tập trung vào: nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, v.v. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng cần chú trọng học tập và làm theo phong cách: tư duy; làm việc; ứng xử; diễn đạt; sống thanh cao, trong sạch, giản dị và phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi, đây không chỉ là nguyên tắc, thước đo, mẫu mực về ứng xử để cán bộ, chiến sĩ thực hiện, mà còn là kim chỉ nam định hướng cho mọi hành động, việc làm trong công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi nhiệm vụ theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập làm theo”; “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau” trong học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể. Để đạt hiệu quả, Vùng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện nói đi đôi với làm; làm có chất lượng, hiệu quả trong thực hiện kế hoạch, chương trình hành động hằng năm, bảo đảm cụ thể, thiết thực; coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên, v.v. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời những vấn đề về tư tưởng nảy sinh ngay từ cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị của Vùng thực hiện nhiệm vụ tại các đài, trạm, điểm đóng quân riêng lẻ, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa phải độc lập tác chiến, xa sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên nên việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp là giải pháp quan trọng trong học tập và làm theo Bác. Để thực hiện tốt nội dung này, Đảng ủy Vùng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo, chỉ huy khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không vụ lợi, v.v. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Thường xuyên tổ chức tốt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đánh giá đúng, thực chất về kết quả thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập và làm theo, “gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm”; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân; khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất và nhằm phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy Vùng, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung tập trung vào việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái trong thực hiện. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tăng cường kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đối với các cơ quan, đơn vị cả theo kế hoạch và đột xuất. Gắn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp với kiểm tra, giám sát của chỉ huy, cán bộ chủ trì đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; trong đó, phát huy tốt vai trò giám sát của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cấp ủy, chỉ huy các cấp thông qua các hoạt động học tập, công tác, sinh hoạt và trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiến hành tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân đến với toàn quân, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế khi đến thăm Vùng và quần đảo Trường Sa.

Cùng với những giải pháp trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy tính năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức và cá nhân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thi đua khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Vùng 4 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website