Khắc sâu lời Bác, đoàn kết để phát triển

 

Trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với vô vàn khó khăn, lời kêu gọi của Bác thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong hàng triệu trái tim đồng bào, chiến sỹ. Tất cả đoàn kết thành một khối “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Niềm tin vào thắng lợi và sức mạnh vô song của tinh thần đoàn kết muôn người như một giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác tiến tới thắng lợi hoàn toàn…


 
Các chiến sỹ vệ quốc quân và nhân dân Thủ đô chiến đấu giữ từng căn nhà,  góc phố trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Ảnh: Tư liệu

Toàn quốc kháng chiến để lại bài học lịch sử vô giá cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Một trong những nhân tố trọng yếu chính là vai trò của đoàn kết, thống nhất. Khi toàn dân cùng chung một ý chí, kết thành một khối dưới ngọn cờ của Đảng thì không kẻ thù nào khuất phục được chúng ta, không bất cứ khó khăn, thách thức, trở ngại nào chúng ta không vượt qua.

Đất nước vận động, phát triển, hoàn cảnh lịch sử mỗi giai đoạn mỗi khác, nhưng bài học của tinh thần đoàn kết toàn dân mãi mãi là giá trị bất biến. Lịch sử đã chứng minh, một quốc gia, dân tộc dù nhỏ bé vẫn hoàn toàn có thể đánh bại những kẻ xâm lược lớn hơn mình về mọi mặt nếu được vũ trang bằng đường lối đúng đắn, sáng suốt của đảng cầm quyền, biết tập hợp sức mạnh của muôn dân. Bác Hồ đã đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Trong kháng chiến hay trong thời bình, xây dựng và bảo vệ đất nước trong môi trường hội nhập, bài học thành công vẫn luôn nằm ở sức mạnh của nhân dân.

Đất nước ta đang hội nhập mạnh mẽ, vị thế dân tộc trên trường quốc tế ngày càng cao. Tinh thần quốc gia khởi nghiệp đã và đang trở thành phong trào hành động cách mạng của giới trẻ trong thời đại mới với mục tiêu đến năm 2020, cả nước có một triệu doanh nghiệp. Đó chính là môi trường kết nối sức mạnh dân tộc, giương cao ngọn cờ đoàn kết thống nhất, là cơ hội để mỗi tổ chức, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường. Khi hàng chục triệu đồng bào, chiến sỹ kết thành một khối thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi khó khăn, thách thức trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập nhất định sẽ vượt qua.

Hơn 7 thập kỷ trôi qua, từng câu, từng chữ trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có sức lay động, thúc giục hàng triệu trái tim yêu nước. Khắc ghi lời Bác, chúng ta thêm một lần được kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng sợi dây truyền thống, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Hoàn cảnh lịch sử, vị thế đất nước, đời sống của nhân dân ta hiện tại đã khác rất xa thời kỳ cha ông ta theo lời Bác Hồ đoàn kết kháng chiến, đánh đuổi thực dân Pháp. Nhưng hào khí ấy, tinh thần, khí phách, khát vọng ấy thì vẫn vẹn nguyên. Ngày xưa, “ai có súng dùng súng…”, thì nay, thứ vũ khí có trong mỗi con người chính là trí tuệ, bản lĩnh, lòng tự tôn dân tộc. Đoàn kết, thống nhất để trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, màu cờ Việt Nam tỏa sáng, để “thắng lợi nhất định về dân tộc ta” trong thời đại mới!

Phan Tùng Sơn

Theo http://www.qdnd.vn


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website