Quận Bình Thạnh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những nội dung cụ thể

5202 lượt xem

Qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Bình Thạnh đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc thực hiện chỉ thị 05 trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

Quận Bình Thạnh đã giới thiệu 4 tập thể và 6 cá nhân nhận Bằng khen cấp Thành phố, tuyên dương 11 tập thể và 65 cá nhân giai đoạn năm 2016 - 2021; tuyên dương 13 tập thể và 124 cá nhân năm 2021 có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi