Nêu gương của người đứng đầu trong việc học và làm theo Bác

Đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy
phát biểu tại tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra một cách nghiêm túc, gắn với việc đánh giá phân loại tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên hàng năm. Quá trình kiểm điểm ở các đảng bộ, chi bộ đảm bảo dân chủ, khách quan; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng được kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2019, trọng tâm là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên..., phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao (cụ thể từ 1 - 2 việc trong lãnh đạo, chỉ đạo).

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên liên hệ bản thân xây dựng bản đăng ký thực hiện nội dung chuyên đề sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, chi ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận bản đăng ký của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đăng ký nộp lại nơi sinh hoạt đảng, để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên dưới nhiều hình thức, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hằng năm và chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang...

Tích cực đấu tranh với những tư tưởng, hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, răn đe, sớm ngăn chặn tư tưởng lệch lạc, xuống cấp về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; từng bước chấn chỉnh, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, giữ gìn phẩm chất, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

Việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị như: Đảng bộ Công an huyện lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm chuẩn mực chung trong rèn luyện cán bộ, chiến sỹ học tập và làm theo Bác; Đảng bộ Quân sự huyện thực hiện lời dạy của Bác đối với Quân đội nhân dân; ngành Y tế thực hiện lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Châu đã xây dựng và cụ thể các chuẩn mực đạo đức cho từng đối tượng thanh, thiếu nhi. Thanh niên lực lượng vũ trang: Trung thành, kỷ luật, dũng cảm, xung kích, trí tuệ, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ, lập công vì an ninh Tổ quốc; Thanh niên công chức, viên chức: Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tận tuỵ, cầu thị, sáng tạo; Thanh niên công nhân: Giỏi nghề, sáng tạo, tiết kiệm, kỷ luật; Thanh niên nông thôn: Vượt khó, sản xuất, kinh doanh giỏi, tự tin, cầu thị, vì cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương; Thanh niên học sinh các trường trung học và dạy nghề: Rèn luyện thái độ nghề nghiệp, rèn luyện tác phong công nghiệp, rèn luyện kỷ luật lao động; Thanh niên học sinh trung học phổ thông: Có tri thức phổ thông, có kỹ năng thực hành xã hội, có định hướng nghề nghiệp, có kiến thức pháp luật; đối với thiếu niên, nhi đồng là học tập 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/Học tập tốt, lao động tốt/Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt/Giữ gìn vệ sinh thật tốt/Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”...

Việc quản lý, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên bằng những việc làm thực tế từ công việc hàng ngày đã nêu cao tính tự giác ở mỗi người. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có ý thức quản lý lẫn nhau, nhắc nhở góp ý cho đồng chí, thực hiện nghiêm nội qui, quy định của đơn vị, nếp sống văn hóa nơi công sở.

Sự chuyển biến rõ nét là nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị tiết kiệm và giảm các khoản chi phí xăng xe, điện nước, hội họp, việc thực hành tiết kiệm đã trở thành ý thức tự giác trong đa số cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, quy chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, tiết kiệm thời gian trong sinh hoạt, hội họp; thực hiện khoán và công khai mức khoán kinh phí cho từng bộ phận...

Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã từng bước trở thành ý thức tự giác, là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên. Nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã gắn học tập và làm theo tấm gương Bác với các phong trào thi đua và hành động cụ thể, qua đó xuất hiện nhiều phong trào, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác như: Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”, quyên góp ủng hộ người nghèo; “Hòm quyên góp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, xây dựng tủ sách “Thanh niên làm theo lời Bác”; hiến đất làm công trình phúc lợi xây dựng nông thôn mới... Đáng chú ý, từ 2016 đến nay, có 711 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 634 sáng kiến được công nhận cấp huyện, 212 sáng kiến thuộc đối tượng thanh niên.

Cùng với những kết quả đã đạt được, việc triển khai Chỉ thị số 05 ở một số cấp ủy vẫn còn lúng túng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa thật quyết liệt, tính chủ động, sáng tạo chưa cao nên việc thực hiện có nơi không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của địa phương. Bên cạnh đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa thật sự rõ nét, sức thuyết phục chưa cao. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn hình thức, nội dung không cụ thể, phương pháp chưa phong phú, lôi cuốn; việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 chưa thật sự sinh động, hấp dẫn, không tạo sức lan tỏa mạnh mẽ...

Theo Bí thư Huyện ủy Trương Thanh Huyền, để thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất, thời gian tới, Huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, kiên trì, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với chuyên đề hàng năm.

Đặc biệt vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với việc thực hiện các Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; Quy định 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay.

Cụ thể hóa các qui định của Đảng thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, thiết thực 7 nhóm nội dung đó là: Gương mẫu về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; mối quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kêt nội bộ. Với 8 điểm xây và 8 điểm chống; với 9 điểm nêu gương để xây, 9 điểm kiên quyết phải chống.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá về nhận thức vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị thời gian qua bằng định lượng công việc hiệu quả. Các cấp ủy đảng cần phải hết sức coi trọng giáo dục tinh thần nêu gương gắn với giáo dục liêm chính. Trong điều kiện cơ chế, chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ, nếu tinh thần nêu gương và liêm, chính không được thấm sâu và tự giác thực hiện, khi có chức, có quyền, cán bộ, đảng viên dễ bị tha hóa. Vì thế, tổ chức đảng các cấp, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội bên cạnh việc giáo dục thì phải tăng cường kiểm tra, giám sát sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức của Đảng từ lúc còn manh nha để ngăn chặn kịp thời.

Phạm Công Hà

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website