• Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một trong những di sản tư tưởng bao trùm và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, đây cũng là tư tưởng có ý nghĩa chỉ đạo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay.

 • Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức đau khổ”(1) và Người không chỉ cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn góp sức vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới. Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng về chăm lo đời sống nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 • Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cũng như nhiều nội dung cơ bản khác, tư tưởng về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ được thể hiện trong Di chúc của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị to lớn, cả về lý luận và thực tiễn.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục mầm non

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục mầm non

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu không chỉ lo lắng, đấu tranh cho dân tộc, cho đời sống đồng bào trong cảnh nước mất nhà tan cũng như khi đất nước thống nhất, mà Người còn quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - đây luôn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Bác.

 • Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng

  Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ngay từ sớm, Người đã quan tâm chăm lo tổ chức xây dựng, phát triển ngành Quân giới - tiền thân của ngành Công nghiệp Quốc phòng và để lại những tư tưởng, định hướng chỉ đạo đến nay còn nguyên giá trị.

 • Để không “nhắm mắt mà đi”…

  Để không “nhắm mắt mà đi”…

  Trong các khuyết điểm của cán bộ, đảng viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết tại cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1947, khuyết điểm đầu tiên là về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan. Theo Người, nguyên nhân của bệnh chủ quan là: Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông.

 • Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm soát quyền lực cán bộ

  Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm soát quyền lực cán bộ

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Tư tưởng của Người về công tác cán bộ là hệ thống những vấn đề trọng yếu, cấp thiết đối với mọi đảng cầm quyền, trong đó nổi bật lên vấn đề kiểm soát quyền lực cán bộ. Việc nhận diện những căn bệnh trong sự tha hóa quyền lực để đi đến có phương pháp kiểm soát, ngăn chặn, bài trừ sự tha hóa quyền lực là một trong những điều kiện tiên quyết để củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta trong thời kỳ mới.

 • Cách mạng Tháng Tám và văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh

  Cách mạng Tháng Tám và văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh

  Những ngày này cách đây 75 năm, Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi Cách mạng Tháng Tám lẫy lừng, đánh dấu mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Mùa thu năm ấy, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được khai sinh với bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên đọc.

 • Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý giáo dục

  Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý giáo dục

  (HCM.VN) - Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục” tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục, hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chia sẻ những quan điểm, tư tưởng và vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong giáo dục và quản lý giáo dục.

 • Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Ðảng và toàn dân ta, trong đó, di huấn của Người “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” đã trở thành kim chỉ nam, một trong những nguyên tắc hàng đầu vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

 • Bác Hồ với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của lực lượng Công an Nhân dân

  Bác Hồ với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của lực lượng Công an Nhân dân

  (HCM.VN) - Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư”(1). Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc…”(2) và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(3).

 • Độc lập, tự chủ, sáng tạo - Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh

  Độc lập, tự chủ, sáng tạo - Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta và đi vào lịch sử nhân loại như một trong những vĩ nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX. Điều làm nên sự vĩ đại, nhưng gần gũi, giản dị của Hồ Chí Minh là ở nhân cách, đạo đức, tài năng, những cống hiến của Người cho dân tộc và nhân loại. Một trong những di sản mà Người để lại là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo - cơ sở, tiền đề cho việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website