• "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước"

  "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước"

  Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết "quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước."

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam thống nhất đất nước

  Tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam thống nhất đất nước

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và định hướng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, tổ chức lực lượng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tư tưởng của Người tiếp tục là ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước trong giai đoạn 1945-1975.

 • Dấu mốc chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh

  Dấu mốc chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi đất nước đang đắm chìm trong đêm trường nô lệ; các phong trào đấu tranh yêu nước bị nhấn chìm trong bể máu. Yêu nước, thương dân, Người đã ra đi tìm đường cứu nước; đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng và hành động thực tiễn cách mạng của Người đã soi đường, chỉ lối để Đảng ta lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 "long trời, lở đất"... Tất cả tạo nên một dấu mốc chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh.

 • “Kiểm soát khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết...”

  “Kiểm soát khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết...”

  Cách đây hơn 70 năm, tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc". Ngoài việc giáo dục đạo đức cách mạng, rèn luyện lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, tác phẩm đã nêu rõ tư tưởng về kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.

 • Tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Càng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức được yêu cầu phải vững vàng, kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

 • Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá đối với Đảng và dân tộc ta

  Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá đối với Đảng và dân tộc ta

  (HCM.VN) – Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu tổng kết, bế mạc. Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí.

 • Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

  Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

  Trong quan điểm của Bác Hồ, đại đoàn kết dân tộc được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong các lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách đến thực tiễn.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nguyên tắc chủ yếu để xây dựng quân đội có sức mạnh vô địch là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt đối Quân đội nhân dân Việt Nam; bảo đảm cho quân đội thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

 • Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và đạt được những kết quả khá toàn diện, trong đó xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng.

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước ta về quyền lực và kiểm soát quyền lực

  Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước ta về quyền lực và kiểm soát quyền lực

  Đảng và Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật quy định về vấn đề quyền lực và kiểm soát quyền lực, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện cho thấy còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn, nhằm kiểm soát tốt quyền lực, phục vụ sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Cần hiểu đúng về tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Cần hiểu đúng về tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, giữ vững vai trò lãnh đạo với sự nghiệp cách mạng, Người nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải luôn đề cao “tự phê bình và phê bình”. Trước lúc “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác”(1), Người đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

 • “Giản chính, tinh cán” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam ​

  “Giản chính, tinh cán” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam ​

  Tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Việt Nam là xu hướng tất yếu, khách quan cả về mặt lý luận và thực tiễn. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, một lần nữa khẳng định những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về “giản chính, tinh cán” để xây dựng các cơ quan đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website