• Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

  Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

  Cán bộ và công tác cán bộ, cùng với đó là chính sách cán bộ, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là những lời dạy, những chỉ dẫn của Người về vị trí, vai trò của cán bộ, về chính sách cán bộ nói chung, đặc biệt là về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ. Bài viết khái quát những thành quả trong việc kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta từ đổi mới (năm 1986) đến nay.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

  Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

  Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Muốn như thế thì mỗi một xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, mỗi một trường học, mỗi một đường phố, mỗi một cơ quan và mỗi một nông thôn ở ngoại thành phải thành một pháo đài của chủ nghĩa xã hội”(1), trong những năm qua, thành phố Hà Nội không ngừng đổi mới và phát triển để thực hiện mong muốn của Người.

 • Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ

  Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ

  Một trong số những “kẻ thù hung ác” của đạo đức cách mạng, của xã hội chủ nghĩa là bệnh suy bì. Sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “suy bì”, tị nạnh, Bác Hồ đã có những phân tích thấu đáo về nguyên nhân, chỉ ra biện pháp khắc phục. Những lời căn dặn vẫn còn tính thời sự cho đến hôm nay.

 • Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng

  Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã tham dự và chỉ đạo nhiều đại hội và hội nghị quan trọng của Đảng. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng vẫn còn nguyên giá trị và soi sáng cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, gìn giữ bản chất và truyền thống tốt đẹp của Đảng, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. 

 • Hồ Chí Minh và một di sản báo chí đồ sộ, mới mẻ

  Hồ Chí Minh và một di sản báo chí đồ sộ, mới mẻ

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sáng, người mở ra con đường mới cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nếu tính từ bài báo đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa”, đăng trên Báo Nhân Đạo vào năm 1919 đến bài báo cuối cùng “Thư trả lời Tổng thống Mỹ”, đăng trên Báo Nhân Dân năm 1969 thì ta thấy Người đã làm việc và viết báo cho tới khi trái tim ngừng đập.

 • Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ​

  Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ​

  Cho đến nay, khi nói đến nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng ta là vấn đề không mới nhưng luôn luôn cần được nhắc lại, thấm nhuần và ghi nhớ, giữ gìn, bảo vệ như là vấn đề sinh tử của Đảng và chế độ. Bởi vì, có được NTTT này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công bôn ba, lăn lộn khắp thế giới tìm kiếm và cuối cùng đã tìm thấy và khẳng định về mặt lý luận cũng như từ thực tiễn cách mạng thế giới.

 • Bác Hồ - nhà báo vĩ đại, người sáng lập và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam

  Bác Hồ - nhà báo vĩ đại, người sáng lập và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam

  Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thực sự là một nhà báo vĩ đại. Người coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức, thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu và bất cứ giai đoạn, tình thế nào, Người vẫn quyết tâm sáng lập, chỉ đạo, cho ra đời những tờ báo cách mạng.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí và xây dựng, phát triển báo chí trong công cuộc đổi mới hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí và xây dựng, phát triển báo chí trong công cuộc đổi mới hiện nay

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng đầu tiên cho báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc đời của Người không tách rời hoạt động báo chí, làm báo là làm cách mạng và để làm cách mạng. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh để xây dựng, phát triển báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 • Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực

  Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực

  Thi đua ái quốc (thi đua yêu nước) luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt. Tư tưởng của Người về thi đua yêu nước thể hiện rất sâu sắc, toàn diện, cụ thể.

 • Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) – Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…”.

 • Học Bác để đổi thay cách nghĩ, cách làm: Công tác kiểm tra, khen thưởng được chú trọng

  Học Bác để đổi thay cách nghĩ, cách làm: Công tác kiểm tra, khen thưởng được chú trọng

  Kiểm tra thường xuyên, khen thưởng kịp thời là cách để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông không chỉ đi vào thực chất mà còn nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website