• Để không “nhắm mắt mà đi”…

  Để không “nhắm mắt mà đi”…

  Trong các khuyết điểm của cán bộ, đảng viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết tại cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1947, khuyết điểm đầu tiên là về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan. Theo Người, nguyên nhân của bệnh chủ quan là: Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông.

 • Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm soát quyền lực cán bộ

  Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm soát quyền lực cán bộ

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Tư tưởng của Người về công tác cán bộ là hệ thống những vấn đề trọng yếu, cấp thiết đối với mọi đảng cầm quyền, trong đó nổi bật lên vấn đề kiểm soát quyền lực cán bộ. Việc nhận diện những căn bệnh trong sự tha hóa quyền lực để đi đến có phương pháp kiểm soát, ngăn chặn, bài trừ sự tha hóa quyền lực là một trong những điều kiện tiên quyết để củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta trong thời kỳ mới.

 • Cách mạng Tháng Tám và văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh

  Cách mạng Tháng Tám và văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh

  Những ngày này cách đây 75 năm, Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi Cách mạng Tháng Tám lẫy lừng, đánh dấu mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Mùa thu năm ấy, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được khai sinh với bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên đọc.

 • Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý giáo dục

  Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý giáo dục

  (HCM.VN) - Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục” tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục, hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chia sẻ những quan điểm, tư tưởng và vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong giáo dục và quản lý giáo dục.

 • Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Ðảng và toàn dân ta, trong đó, di huấn của Người “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” đã trở thành kim chỉ nam, một trong những nguyên tắc hàng đầu vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

 • Bác Hồ với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của lực lượng Công an Nhân dân

  Bác Hồ với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của lực lượng Công an Nhân dân

  (HCM.VN) - Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư”(1). Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc…”(2) và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(3).

 • Độc lập, tự chủ, sáng tạo - Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh

  Độc lập, tự chủ, sáng tạo - Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta và đi vào lịch sử nhân loại như một trong những vĩ nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX. Điều làm nên sự vĩ đại, nhưng gần gũi, giản dị của Hồ Chí Minh là ở nhân cách, đạo đức, tài năng, những cống hiến của Người cho dân tộc và nhân loại. Một trong những di sản mà Người để lại là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo - cơ sở, tiền đề cho việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến

  Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Những quyết định thiên tài của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám

  Những quyết định thiên tài của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám

  Cách đây 75 năm, với những quyết định thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám - sự kiện lịch sử vĩ đại nhất, vẻ vang nhất, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự chủ gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám

  Cách đây 75 năm, vào mùa Thu lịch sử năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đây là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Thắng lợi này cũng gắn liền trực tiếp với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an Thủ đô

  Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an Thủ đô

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Những tư tưởng và lời dạy quý báu của Người về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân luôn là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Công an Thủ đô, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 • Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Phát huy truyền thống quý báu của cha ông, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc chọn và trọng dụng nhân tài. Chính nghệ thuật trọng dụng người tài của Người đã đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng về đường lối và người lãnh đạo kéo dài suốt từ cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX, đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website