• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

  (HCM.VN) - Trong quan điểm về phát triển các ngành kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nông nghiệp, vì nền nông nghiệp phát triển sẽ làm cho đời sống của nông dân  nói riêng và Nhân dân nói chung được nâng cao. Từ đó, nông nghiệp, nông thôn sẽ trở thành thị trường rộng lớn của công nghiệp, thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển.

 • Trường phái đối ngoại và ngoại giao đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

  Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Cuốn sách của Tổng Bí thư là kim chỉ nam đường lối, chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại; đóng góp to lớn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

  “Nuôi dạy và giữ gìn cán bộ” là vấn đề trọng tâm, bao trùm toàn bộ tư tưởng và thực tiễn lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo những chỉ dẫn của Người về vấn đề này là yêu cầu tiên quyết, góp phần bảo đảm thực hiện tốt chủ trương “xây dựng đội ngũ cán bộ”(1) và “làm tốt công tác bảo vệ cán bộ”(2) của Đảng ta trong giai đoạn mới.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, suy tư về nhiệm vụ chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng Tây Nguyên (nơi Người chưa có dịp trực tiếp đến thăm); đáp lại ân tình đó, đồng bào vùng Tây Nguyên luôn kính trọng, thương yêu Bác Hồ. Thời gian tới, cần thực hiện nhiều chính sách, biện pháp nhằm cải thiện đời sống người dân vùng Tây Nguyên theo đúng tinh thần, tâm nguyện của Bác, qua đó góp phần nâng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Bác để tình thương cho chúng con

  Tôi mượn câu thơ “Bác để tình thương cho chúng con” của cố nhà thơ Tố Hữu để đặt tên cho bài viết nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (1/1/1964-1/1/2024). Bởi lẽ, vài tháng trở lại đây, lật giở từng bài báo, cuốn sách; đi lại những miền đất Bác ở, những thôn xóm, nhà máy Bác qua; đọc lại những lời dạy của Người với Đảng bộ và nhân dân quê mình, chiêm nghiệm những gì Thái Nguyên đã đoàn kết làm theo lời Bác mà thấy tự hào.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa và văn nghệ sĩ

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, dùng ngòi bút của mình làm vũ khí sắc bén để đấu tranh cho độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc… của con người, mà còn quy tụ, cổ vũ văn nghệ sĩ - những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng sáng tạo và cống hiến tri thức, tinh thần cho Tổ quốc và Nhân dân.

 • Bộ đội Cụ Hồ - Một biểu trưng văn hóa

  Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ cũng là chuẩn mực, truyền thống của Quân đội được thể hiện trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, tư tưởng “người trước, súng sau” của Người là nét độc đáo, đặc sắc, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

  (HCM.VN) - Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội “phải lấy chính trị làm gốc” - ý nghĩa và giá trị hiện thực

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội “phải lấy chính trị làm gốc” có ý nghĩa và giá trị hiện thực to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, từ lý luận đến thực tiễn, từ nhận thức đến hành động. Đây là kết tinh từ thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất quân đội cách mạng; từ vai trò và nhiệm vụ của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản, phục vụ và bảo vệ nhân dân, bất kể trong tình huống nào.

 • Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

  (HCM.VN) - “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý mà Nhân dân ta đã tôn vinh và trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Thực tiễn xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam gần 80 năm qua đã khẳng định: “Bộ đội Cụ Hồ” là sự biểu hiện ở tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hoá Việt Nam, của sự hoà quyện giữa dân tộc và giai cấp, truyền thống và lịch sử, trở thành giá trị tiêu biểu cho con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và là một biểu trưng độc đáo của văn hoá quân đội cách mạng.

 • Đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay

  (HCM.VN) - Kết thúc năm 2023, để chuẩn bị hành trang bước sang năm 2024 với dự báo còn nhiều cam go, thử thách, phức tạp khó dự báo, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành hãy đọc, hiểu thấu và làm đúng tác phẩm Đạo đức cách mạng của Bác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website