• Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, suy tư về nhiệm vụ chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng Tây Nguyên (nơi Người chưa có dịp trực tiếp đến thăm); đáp lại ân tình đó, đồng bào vùng Tây Nguyên luôn kính trọng, thương yêu Bác Hồ. Thời gian tới, cần thực hiện nhiều chính sách, biện pháp nhằm cải thiện đời sống người dân vùng Tây Nguyên theo đúng tinh thần, tâm nguyện của Bác, qua đó góp phần nâng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Bác để tình thương cho chúng con

  Tôi mượn câu thơ “Bác để tình thương cho chúng con” của cố nhà thơ Tố Hữu để đặt tên cho bài viết nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (1/1/1964-1/1/2024). Bởi lẽ, vài tháng trở lại đây, lật giở từng bài báo, cuốn sách; đi lại những miền đất Bác ở, những thôn xóm, nhà máy Bác qua; đọc lại những lời dạy của Người với Đảng bộ và nhân dân quê mình, chiêm nghiệm những gì Thái Nguyên đã đoàn kết làm theo lời Bác mà thấy tự hào.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa và văn nghệ sĩ

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, dùng ngòi bút của mình làm vũ khí sắc bén để đấu tranh cho độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc… của con người, mà còn quy tụ, cổ vũ văn nghệ sĩ - những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng sáng tạo và cống hiến tri thức, tinh thần cho Tổ quốc và Nhân dân.

 • Bộ đội Cụ Hồ - Một biểu trưng văn hóa

  Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ cũng là chuẩn mực, truyền thống của Quân đội được thể hiện trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, tư tưởng “người trước, súng sau” của Người là nét độc đáo, đặc sắc, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

  (HCM.VN) - Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội “phải lấy chính trị làm gốc” - ý nghĩa và giá trị hiện thực

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội “phải lấy chính trị làm gốc” có ý nghĩa và giá trị hiện thực to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, từ lý luận đến thực tiễn, từ nhận thức đến hành động. Đây là kết tinh từ thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất quân đội cách mạng; từ vai trò và nhiệm vụ của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản, phục vụ và bảo vệ nhân dân, bất kể trong tình huống nào.

 • Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

  (HCM.VN) - “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý mà Nhân dân ta đã tôn vinh và trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Thực tiễn xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam gần 80 năm qua đã khẳng định: “Bộ đội Cụ Hồ” là sự biểu hiện ở tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hoá Việt Nam, của sự hoà quyện giữa dân tộc và giai cấp, truyền thống và lịch sử, trở thành giá trị tiêu biểu cho con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và là một biểu trưng độc đáo của văn hoá quân đội cách mạng.

 • Đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay

  (HCM.VN) - Kết thúc năm 2023, để chuẩn bị hành trang bước sang năm 2024 với dự báo còn nhiều cam go, thử thách, phức tạp khó dự báo, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành hãy đọc, hiểu thấu và làm đúng tác phẩm Đạo đức cách mạng của Bác.

 • Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo và sự vận dụng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo là cơ sở lý luận và phương pháp luận để Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo và giá trị tham khảo trong công tác cán bộ hiện nay

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng nhiệm vụ rèn luyện tư cách, tác phong, phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thể hiện trong hệ thống quan điểm, chỉ dẫn của Người về công tác cán bộ; trong đó, nội dung “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo vẫn còn nhiều giá trị tham khảo cả về lý luận và thực tiễn. Thời gian tới, cần tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo, góp phần xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân.

 • Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

  (HCM.VN) - Đặc biệt quan tâm vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 65 năm sau khi tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958)[1] ra đời, những chỉ dẫn của Người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website