• Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến

  Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Những quyết định thiên tài của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám

  Những quyết định thiên tài của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám

  Cách đây 75 năm, với những quyết định thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám - sự kiện lịch sử vĩ đại nhất, vẻ vang nhất, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự chủ gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám

  Cách đây 75 năm, vào mùa Thu lịch sử năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đây là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Thắng lợi này cũng gắn liền trực tiếp với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an Thủ đô

  Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an Thủ đô

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Những tư tưởng và lời dạy quý báu của Người về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân luôn là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Công an Thủ đô, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 • Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Phát huy truyền thống quý báu của cha ông, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc chọn và trọng dụng nhân tài. Chính nghệ thuật trọng dụng người tài của Người đã đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng về đường lối và người lãnh đạo kéo dài suốt từ cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX, đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

 • Lưc lượng Công an nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự của đất nước

  Lưc lượng Công an nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự của đất nước

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”[1]. Muốn cách mạng thành công thì Đảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân; tổ chức vận động và lãnh đạo Nhân dân thực hiện các phong trào cách mạng, giải quyết tốt những nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, thiết thực cho Nhân dân. Tư tưởng của Người về Dân vận là kim chỉ nam trong suốt quá trình phát triển của đất nước.

 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “học đi đôi với hành” và vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ

  Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “học đi đôi với hành” và vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ

  Trong công tác giáo dục, đào tạo nói chung; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng phương châm “học đi đôi với hành”. Người coi việc thực hiện phương châm này là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời là tiêu chuẩn của một đảng cách mạng chân chính. Quan điểm của Người về thực hiện “học đi đôi với hành” luôn mang giá trị thời sự để Đảng ta vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ là một trong những viên ngọc quý, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ BĐBP nói riêng theo tư tưởng của Người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là yêu cầu, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP.

 • Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

  Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

  Cán bộ và công tác cán bộ, cùng với đó là chính sách cán bộ, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là những lời dạy, những chỉ dẫn của Người về vị trí, vai trò của cán bộ, về chính sách cán bộ nói chung, đặc biệt là về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ. Bài viết khái quát những thành quả trong việc kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta từ đổi mới (năm 1986) đến nay.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

  Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

  Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Muốn như thế thì mỗi một xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, mỗi một trường học, mỗi một đường phố, mỗi một cơ quan và mỗi một nông thôn ở ngoại thành phải thành một pháo đài của chủ nghĩa xã hội”(1), trong những năm qua, thành phố Hà Nội không ngừng đổi mới và phát triển để thực hiện mong muốn của Người.

 • Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ

  Những chỉ dẫn của Bác Hồ về phòng, chống bệnh “suy bì” trong nội bộ

  Một trong số những “kẻ thù hung ác” của đạo đức cách mạng, của xã hội chủ nghĩa là bệnh suy bì. Sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “suy bì”, tị nạnh, Bác Hồ đã có những phân tích thấu đáo về nguyên nhân, chỉ ra biện pháp khắc phục. Những lời căn dặn vẫn còn tính thời sự cho đến hôm nay.

 • Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng

  Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã tham dự và chỉ đạo nhiều đại hội và hội nghị quan trọng của Đảng. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng vẫn còn nguyên giá trị và soi sáng cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem nhiều nhất

Liên kết website