Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

LƯƠNG CƯỜNG
Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, tư tưởng “người trước, súng sau” của Người là nét độc đáo, đặc sắc, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Ảnh: TTXVN

Kế thừa tư tưởng “dân là gốc” của dân tộc và trên cơ sở vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử cũng như xuất phát từ thực tiễn cách mạng, trực tiếp là thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân, làm nòng cốt cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến, kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra tư tưởng “người trước, súng sau”(1). Đây là biểu hiện của tầm cao trí tuệ Hồ Chí Minh; là phương châm để Đảng ta vận dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng.

Với tầm nhìn, tư duy chiến lược sắc sảo cùng sự hiểu biết và kiến thức uyên bác, sâu rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, muốn xây dựng quân đội cách mạng, trước hết phải có con người cách mạng, để cùng với vũ khí, trang bị và các yếu tố khác hình thành nên tổ chức, lực lượng. Có con người sẽ có quân đội, có vũ khí, trang bị. Song, con người đó phải được giác ngộ lý tưởng cách mạng, được huấn luyện, rèn luyện, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ văn hóa, kỹ thuật, chiến thuật. Về mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và nhất quán khẳng định vai trò quyết định của nhân tố con người. Theo đó, con người vừa là chủ thể sáng tạo, cải tiến, sửa chữa, nâng cấp, vừa là chủ thể sử dụng, phát huy tính năng, công dụng của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong chiến đấu. Người khẳng định: “Không thể cậy vũ khí mà có thể quyết định được thắng lợi. Phải xem những người cầm vũ khí có phải là những chiến sĩ hăng hái đánh trận không”(2). Đặc biệt, Người hết sức coi trọng, đề cao sức mạnh tinh thần trong từng con người, từng tổ chức và cả dân tộc. Đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm, sự gan dạ, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ. Người cho rằng, phải luôn coi trọng và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của bộ đội, kết hợp với khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh, sự sáng tạo của quần chúng nhân dân; khi vũ khí tinh thần hòa quyện, thống nhất với mục tiêu, lý tưởng cách mạng sẽ phát huy cao nhất tính năng, tác dụng của vũ khí, trang bị kỹ thuật, trở thành sức mạnh to lớn trong thực tiễn chiến đấu, làm cho con người và vũ khí trở nên mạnh mẽ hơn. Người nhấn mạnh: “Vũ khí tốt mà tinh thần hèn, thì cũng vô dụng(3); “Có khi địch vật chất hơn ta mà ta tinh thần hơn nó, nên ta thắng nó”(4).

Cùng với việc đề cao vị trí, vai trò của con người trong hoạt động quân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, vũ khí, trang bị là công cụ, phương tiện chiến đấu không thể thiếu để xây dựng, tạo nên sức mạnh của Quân đội. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng các loại vũ khí, phương tiện sẵn có để đánh giặc. Người kêu gọi: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”(5); đồng thời, tổ chức lực lượng tự nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến vũ khí; phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế để trang bị vũ khí cho Quân đội.

Quán triệt tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng và giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa con người và vũ khí, vận dụng sáng tạo vào xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Từ 34 chiến sĩ buổi ban đầu, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; qua đó, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có ý chí, quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe, trình độ, kiến thức, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đội theo khả năng cao nhất có thể của đất nước. Nhờ đó, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cùng với toàn Đảng, toàn dân đánh thắng các đế quốc hùng mạnh, các cuộc xâm lược của các nước giàu hơn ta, lớn hơn ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay và thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại, song tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, bất thường, phức tạp và khó dự báo. Sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và ứng phó với an ninh phi truyền thống vẫn đang là những thách thức rất lớn. Tình hình trên đòi hỏi Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, không ngừng gia tăng tiềm lực về mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được, đưa đất nước vững bước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đại hội XIII của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại(6). Đây là quan điểm, chủ trương, phương hướng đúng đắn, khoa học, vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài; là đòi hỏi tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế thời đại, khả năng của nền kinh tế đất nước, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương này phải bảo đảm chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình và bước đi phù hợp, với các giải pháp đồng bộ, khoa học; trong đó, cần tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào quá trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau”, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhân tố con người trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã minh chứng sự đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng “người trước, súng sau”; là cơ sở quan trọng để chúng ta kế thừa, vận dụng vào xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại. Tuy nhiên, gần đây, trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã xuất hiện một số loại vũ khí mới, thông minh, trí tuệ nhân tạo,... cùng những hình thái, phương thức tác chiến mới, qua đó ít nhiều làm nảy sinh tư tưởng đề cao vai trò của vũ khí, trang bị hiện đại trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, quán triệt sâu sắc tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần nâng cao nhận thức về nhân tố con người trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để có chủ trương, giải pháp về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, có chính sách ưu đãi, thu hút người tài phù hợp, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, cần khẳng định rõ vị trí, vai trò của nhân tố con người trong mối quan hệ với vũ khí, trang bị kỹ thuật; con người là chủ thể, trung tâm, có ý chí, trí tuệ, kỹ năng sẽ quyết định việc phát huy tối đa sức mạnh vật chất của vũ khí, trang bị kỹ thuật; trong khi đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật là nhân tố rất quan trọng, song dù có hiện đại đến đâu vẫn do con người sáng tạo và điều khiển mới tạo ra sức mạnh hiện thực. Trên cơ sở đó, tích cực đấu tranh với nhận thức lệch lạc cùng những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về mối quan hệ này trong xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 927 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Nguồn: phongkhongkhongquan.vn

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây vừa là nguyên tắc, vừa là giải pháp quan trọng hàng đầu, giữ vai trò quyết định sự phát triển, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội, nhất là trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới. Chỉ có tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, chúng ta mới xây dựng được Quân đội luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; luôn là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân. Trong đó, trọng tâm là quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17-1-2022, của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2-4-2022, của Quân ủy Trung ương, về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Đặc biệt coi trọng quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng con người và tổ chức, trên cơ sở đó thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, con người với vũ khí, trang bị kỹ thuật và nghệ thuật quân sự Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt trội, đánh thắng mọi kẻ thù trong các hình thái chiến tranh. Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; quy định về nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thứ ba, tập trung xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị.

Trong các thành tố hợp thành phẩm chất, năng lực và sức mạnh của nhân tố con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhân tố chính trị, tinh thần. Đây là quan điểm cơ bản, xuyên suốt quá trình giáo dục, rèn luyện của Quân đội ta và thực sự trở thành thế mạnh vượt trội trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc cho Quân đội; làm cho cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình và luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021, của Quân ủy Trung ương, về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện các mặt công tác: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách và công tác quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; giữ vững đoàn kết nội bộ.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, ban chỉ đạo 35 các cấp, lực lượng nòng cốt, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với nhận thức sai trái, các luận điệu xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu đòi “phi chính hóa” Quân đội, “dân sự hóa quân sự” của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thứ tư, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng Quân đội chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ có trình độ, kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đây là sự vận dụng sáng tạo, thiết thực nhất tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động quân sự, nhằm tạo động lực, sức mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo Người, “Nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khỏe mạnh thì nhất định thắng. Trái lại, nếu anh em chính trị khá, nhưng quân sự kém, hoặc chính trị quân sự đều khá nhưng thân thể yếu đuối thì cũng không thắng được”(7). Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện toàn diện, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại.

 Cùng với đó, các học viện, nhà trường quân đội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới. Trong quá trình thực hiện, cần nghiên cứu, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt phương châm: chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Kết hợp giữa giáo dục và đào tạo trong nhà trường với bồi dưỡng tại đơn vị và tự học, tự rèn trong quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả những thành tựu của khoa học, công nghệ hiện đại; tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng để phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Quân đội chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn,... để giáo dục, rèn luyện bộ đội, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Thứ năm, chủ động, tích cực chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(8); “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(9). Vì thế, quán triệt, vận dụng tư tưởng “người trước, súng sau” của Người, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cả trong hiện tại và những năm tiếp theo. Đây là khâu “then chốt” của “then chốt”, là công việc “gốc” của Đảng; là vấn đề cơ bản, chiến lược, cấp bách.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, đề án về công tác cán bộ; trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11-2-2019, của Quân ủy Trung ương, “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, chú trọng việc phát hiện, tạo nguồn và tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có số lượng, cơ cấu phù hợp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập trung giáo dục, rèn luyện cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; có năng lực giỏi, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, sức chiến đấu cao; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Để làm được điều đó, các cơ quan, đơn vị cần kết hợp nhiều loại hình, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo là cơ bản; thông qua thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ; có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyên gia đầu ngành; cán bộ thiết kế - chế tạo, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại,...

Thực hiện nghiêm quy trình, nguyên tắc công tác cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Quan tâm xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị đáp ứng tốt yêu cầu động viên theo các trạng thái quốc phòng. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ quân đội và hậu phương quân đội để cán bộ gắn bó, yên tâm công tác.

Sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc (ảnh: Nguyễn Văn Đông). Nguồn: nhiepanhdoisong.vn

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng.

Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương lớn, với nhiều nhân tố hợp thành; trong đó, cốt lõi là con người, tổ chức và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Vì vậy, cùng với xây dựng nhân tố con người - điều kiện tiên quyết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội. Theo đó, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26-1-2022, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; các kết luận, đề án, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang và tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng của đất nước.

Các nhà máy, xí nghiệp của Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; phát huy truyền thống tự lực, tự cường của Quân đội; xây dựng những trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong chế tạo, sản xuất vũ khí công nghệ cao, hiện đại. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương chiến lược, đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, với chủ trương, biện pháp, lộ trình phù hợp, hiệu quả. Trong đó, cần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào quá trình tổ chức thực hiện; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

-------------------------

(1) Võ Nguyên Giáp (Chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 260
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 527
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 460
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 580 - 581
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 534
(6) Xem: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 157 - 158
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 219
(8), (9)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 309, 280