Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Bác Hồ thăm bộ đội cao xạ (Tranh: Họa sĩ Nguyễn Cao Thương). 

 Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của Quân đội đều gắn liền với Đảng, Bác Hồ và nhân dân. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng các nội dung về học tập và làm theo Bác gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, chiến sĩ quân đội; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn quân(1). Cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Lựa chọn, xác định khâu đột phá, nội dung trọng tâm, xây dựng mô hình, cách làm mới, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ, phát huy những kết quả, thành tích và làm chuyển biến rõ nét những hạn chế, yếu kém.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ và cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký học tập và làm theo Bác; kết quả thực hiện các nội dung đăng ký là tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, khen thưởng và bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ hằng năm. Việc học tập và làm theo Bác còn được gắn kết chặt chẽ với phong trào “Thi đua Quyết thắng”, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cán bộ, đảng viên, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”(2); tự giác sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai sâu rộng, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tổ chức học tập các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, Tổng cục Chính trị còn chỉ đạo các cơ quan chức năng biên soạn và tổ chức học tập các chuyên đề về học tập và làm theo Bác, về phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, về 365 “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” (bao gồm 365 lời Bác Hồ dạy tương ứng với từng ngày trong năm) để tuyên truyền, học tập và làm theo. Các cơ quan báo chí quân đội tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; mở chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa gương “người tốt, việc tốt” trong toàn quân và toàn quốc. Đồng thời, chủ động, tích cực phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quân đội luôn quán triệt và thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nghiên cứu xây dựng, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Đồng thời, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới. Thực hiện nghiêm chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Các mặt công tác khác, như hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học được thực hiện tốt. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm tốt đời sống của bộ đội và vũ khí, trang bị cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

 

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng động viên các thầy thuốc quân y trước lúc lên đường vào miền Nam chống dịch. Ảnh: Tư liệu

Việc học tập và làm theo Bác đã thấm sâu vào trong nhận thức, tư tưởng, hành động và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Toàn quân có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Xây dựng người phụ nữ quân đội 4 tốt”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”,... mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác, nhất là ở cấp cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, tất cả vì nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, là lực lượng xung kích, nòng cốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, các đơn vị nhường doanh trại để đón và phục vụ nhân dân đến cách ly; hỗ trợ các địa phương khử khuẩn, khoanh vùng, dập dịch; Bộ đội Biên phòng duy trì thường xuyên trên 1.900 tổ chốt, với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ bám chốt, ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch bệnh; ngành quân y kịp thời sản xuất bộ kit test chẩn đoán nhanh vi-rút SARS-CoV-2 và phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin phòng dịch COVID-19, góp phần cùng với cả nước thực hiện “mục tiêu kép”. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, như “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tại các địa phương...

Những việc làm thiết thực nêu trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết quân - dân, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tiếp tục khẳng định vai trò của Quân đội là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc và làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Năm năm qua, toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ đội giúp dân trong mưa lũ. Nguồn: qdnd.vn

 ***

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”(3) đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao và toàn diện. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, còn có không ít khó khăn, thách thức: Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước bằng âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội; mặt trái của nền kinh tế thị trường, các hiện tượng tiêu cực của đời sống xã hội,... tác động không nhỏ đến việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Trước tình hình trên, để cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quân đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, với một số giải pháp cơ bản như sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với nghiên cứu, quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết của cấp ủy các cấp. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng, nhân dân và Quân đội ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam để Đảng, Nhà nước ta hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước, dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Học tập và làm theo Bác là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với Bác kính yêu, với Đảng quang vinh; là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ toàn quân tu dưỡng, rèn luyện, trở thành con người mới vừa “hồng”, vừa “chuyên”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đồng thời, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Tổ quốc, của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề học tập hằng năm có nội dung phù hợp, sát thực tiễn, nhiệm vụ của Quân đội, cơ quan, đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; nhân rộng gương điển hình tiêu biểu xuất sắc ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống, gần gũi với bộ đội, “dễ học tập, dễ làm theo” và “muốn học tập, muốn làm theo”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, cụ thể hóa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy việc chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trọng tâm là các khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực tiễn để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sao cho phù hợp, có hiệu quả. Tổ chức đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ ở mỗi cấp và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm.

Chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trước giờ chào cờ trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh: Vũ Ngọc Hoàng

Quán triệt tinh thần “thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, nhất là trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách lãnh đạo, chỉ huy. Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương; đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, các cuộc vận động trong Quân đội, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thu hút cán bộ, đảng viên, quần chúng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực, niềm tin để cán bộ, đảng viên, quần chúng tự nguyện, tự giác noi theo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(4). Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quy định của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương(5), cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải nêu gương ở mọi lúc, mọi nơi, trên tất cả các lĩnh vực; chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “đảng viên trước, quần chúng sau”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học trước, làm trước, “nói đi đôi với làm”, làm cho việc nêu gương trở thành việc làm thường xuyên, nếp sống văn hóa trong sinh hoạt, công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, để cấp dưới và chiến sĩ noi theo.

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nội dung, chỉ tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Với tình cảm sâu nặng, trách nhiệm cao với Đảng, Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng vươn lên, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Bác hằng mong muốn./.

--------------------

(1) Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 8-7-2016, của Quân ủy Trung ương, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”

(2) 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”: 1- Bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; 2- Đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; 3- Có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; 4- Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; 5- Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt; tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân; có tinh thần quốc tế trong sáng

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 157, 158

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 1, tr. 284

(5) Như Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 11-1-2017, của Bộ Chính trị, về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 6-11-2012, của Quân ủy Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”;...

TRỊNH VĂN QUYẾT

Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo https://www.tapchicongsan.org.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website