6 điều Bác Hồ dạy về "Tư cách người công an cách mệnh"

Sáu điều Bác Hồ dạy là: "Ðối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Ðối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Ðối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Ðối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Ðối với công việc, phải tận tụy. Ðối với địch, phải cương quyết, khôn khéo."

Sáu điều Bác Hồ dạy nghe rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học; lý luận và thực tiễn; phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam; là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

 

Phản hồi

Các tin khác