Kết hợp chặt chẽ học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu huyện Yên Định, Thanh Hóa năm 2022.  Ảnh: PV.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Yên Định Đỗ Ngọc Thưởng cho biết: Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Quán triệt đến các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi địa phương, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế, tính chất đặc thù của huyện Yên Định, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên tại các chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chuẩn mực đạo đức mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành; xây dựng công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; triển khai kế hoạch “tự soi, tự sửa” trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và từng cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Xem việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là căn cứ đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Đổi mới công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tuyên truyền các nội dung cốt lõi theo chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII, chuyên đề toàn khóa Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; về kết quả thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; sự gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Quán triệt các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện thực hiện Kết luận 01-KL/TW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị thông qua hình thức cổ động trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc…), nhất là tại các địa điểm, thời điểm diễn ra sự kiện; tạo không khí phấn khởi và thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể để tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Khen thưởng, vinh danh các học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021 - 2022 của huyện Yên Định. Ảnh: PV. 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao – Du lịch huyện duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều bài viết về việc triển khai thực hiện Kết luận 01-Kl/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của huyện; phản ánh gương “người tốt - việc tốt” để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Đại hội Đảng các cấp gắn với việc làm cụ thể, thiết thực tại địa phương, đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thanh Hóa xây dựng phóng sự “Bác Hồ với Yên Định, Yên Định làm theo lời Bác” dài 15 phút nhân sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Trường, Yên Định và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa để tuyên truyền những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Yên Định đã đạt được trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác; tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới tác phong công tác..., góp phần đưa việc học tập ngày càng được thực hiện có chiều sâu và có chất lượng.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn và triển khai thực hiện ghi Sổ theo dõi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tận các chi bộ trực thuộc cơ sở và MTTQ, các đoàn thể cấp cơ sở. Đến nay, Ban Tuyên giáo đã cấp hơn 520 cuốn sổ theo dõi cho các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể để triển khai theo dõi từ tháng 1/2022. Việc triển khai ghi sổ theo dõi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đơn vị kiểu mẫu; nêu gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn huyện. Quán triệt các cấp ủy, Chủ tịch MTTQ và Trưởng các đoàn thể thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhận xét quá trình thực hiện thông qua sổ theo dõi của từng chi bộ; khối MTTQ và các đoàn thể gắn với sinh hoạt định kỳ hàng tháng, giao ban, sơ kết, tổng kết hàng năm, xem đây là một tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ hàng tháng và mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Huyện ủy chỉ đạo triển khai cấp, phát 1080 cuốn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và 1080 cuốn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn kịp thời cho các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; các đảng ủy, chi ủy trực thuộc để làm tài liệu sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

Quán triệt ngành giáo dục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trong huyện thông qua các hoạt động chính khoá, ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường học như: Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tổ chức các hoạt động Đoàn – Đội hướng về các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, đội viên; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa, Lễ kết nạp Đoàn - Đội; vinh danh đoàn viên, đội viên gắn với hoạt động chăm sóc, chỉnh trang, vệ sinh môi trường cảnh quan trong và ngoài Khu tưởng niệm Bác Hồ ở xã Yên Trường. Các trường học tổ chức các cuộc thi kể chuyện, sưu tầm các hình ảnh, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và sinh hoạt truyền thống tại Khu tưởng niệm Bác Hồ xã Yên Trường; nghe bài nói chuyện về Bác của Giáo sư Hoàng Chí Bảo; xem phim tư liệu “Bác Hồ với Thanh Hóa”, “Bác Hồ với Yên Định, Yên Định làm theo lời Bác”; . Đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Yên Trường, Yên Định và kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, các trường trên địa bàn huyện đã tổ chức được hơn 600 tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hơn 30.000 lượt học sinh tham gia. Sau các buổi sinh hoạt, mỗi học sinh đều viết bài thu hoạch về nhận thức của bản thân đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Quán triệt các giảng viên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào các bài giảng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị huyện; quan tâm đến các việc làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác, như: Duy trì đều đặn Lễ chào cờ vào đầu tuần hoặc vào đầu kỳ học của mỗi lớp học. Trong đó đã lồng ghép nội dung học tập, làm theo phong cách của Bác một các thiết thực, như việc chỉnh đốn, nhắc nhở, quán triệt tác phong, lề lối, giờ giấc, thái độ học tập, giao tiếp; biểu dương, nêu gương những học viên, những việc làm tiêu biểu trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể xây dựng các mô hình, điển hình theo lời dạy của Bác gắn với xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Đặc biệt, trong năm 2022 đã triển khai cho các đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng danh hiệu kiểu mẫu ngay trong huyện, trong xã. Cách làm này vừa đảm bảo tính tiết kiệm theo tấm gương của Bác, vừa thúc đẩy phong trào thi đua ngay trong các đơn vị với nhau và cũng rút được kinh nghiệm nhanh chóng để áp dụng phù hợp với thực tế từng địa phương trong huyện. Từ cách làm này, đến nay, phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đang thật sự sôi động trên tất cả các địa bàn trong huyện, điển hình như: Mô hình thôn, xã kiểu mẫu tại Định Tân; mô hình thôn kiểu mẫu tại xã Định Hòa; mô hình xã nông thôn mới (NTM)nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu tại Định Long, Yên Phong, Định Liên, Yên Trường, Yên Trung, Yên Thái, Định Bình, Định Hưng, Yên Thịnh.... Thông qua đó đã có hàng nghìn mô hình, điển hình tiêu biểu đã và đang tạo thành phong trào thi đua sôi động trong toàn huyện, góp phần xây dựng NTM  nâng cao, NTM kiểu mẫu và các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Bác.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 229-QĐ/HU, ngày 28/02/2022 về thành lập 4 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận. Căn cứ vào các báo cáo của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy ra kết luận sau kiểm tra để các đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác sơ kết, tổng kết được các cấp ủy Đảng quan tâm và triển khai thực hiện thường xuyên. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW; đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Yên Định vinh dự có 02 tập thể được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Riêng ở cấp cơ sở đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW và khen thưởng cho hơn 500 các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, đã kịp thời động viên, khích lệ và tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn huyện.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng được nâng lên; qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được giải quyết kịp thời… Nhờ đó, đã tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; đặc biệt, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong công tác, lao động, sản xuất..., góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số ít cấp ủy chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong công tác quán triệt triển khai Kết luận 01-KL/TW; chưa xác định được khâu đột phá gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  Công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị có lúc chưa thường xuyên, liên tục, còn mang tính thời vụ, nặng về hình thức; nội dung tuyên truyền còn đơn điệu; chưa tạo được sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị.  Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên có lúc chưa thực sự rõ nét; chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập trung cao cho công tác lãnh, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác tại đơn vị. Việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến chưa được tiến hành thường xuyên...

 Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: PV
Để tiếp tục phát huy hiệu quả việc học và làm theo Bác, Thường vụ Huyện ủy Yên Định xác định nhiệm vụ quan trọng là cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc thực hiện các khâu đột phá tại địa phương, đơn vị; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt để tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nhất là những người đứng đầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền; coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị nhằm phát hiện cách làm hay, cách làm sáng tạo, những mô hình tiêu biểu.
 Đồng thời, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc khắc phục, sửa chữa các yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu, làng, thôn, khu phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu... theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.