Xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy trong học tập, làm theo gương Bác

 Đảng ủy Khối tổ chức triển khai, học tập quán triệt Chuyên đề năm 2024-2025.

Tổ chức triển khai, học tập quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2024-2025 của Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu quá trình thực hiện Chuyên đề năm 2024-2025 của Tỉnh ủy phải gắn với Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác các năm 2024, 2025 của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đơn vị phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nội dung học tập phải nhấn mạnh 3 vấn đề: Sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tận dụng thời cơ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Đảng ủy Khối yêu cầu phải đưa nội dung Chuyên đề năm 2024-2025 của Tỉnh ủy trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng, mỗi cấp ủy chi bộ lựa chọn một số nội dung Chuyên đề năm 2024-2025 của Tỉnh ủy gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ để tổ chức sinh hoạt nhằm triển khai thực hiện hiệu quả 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong sinh hoạt chuyên đề hàng quý của chi bộ, các cấp ủy căn cứ vào nội dung Chuyên đề năm 2024-2025 của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, phân công đảng viên nghiên cứu xây dựng nội dung chuyên đề quý để sinh hoạt (ít nhất mỗi năm sinh hoạt 1 quý từ nay đến hết năm 2025), trong đó trọng tâm là xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy, của đảng viên trong học tập, làm theo và nêu gương về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm, nhằm thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website