Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Các đơn vị tham gia tích cực Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”

Theo đó, để thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW) và các văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng hướng dẫn học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững” năm 2023. Với mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của việc tiếp tục học tập, làm theo Bác trong việc phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững; đề cao trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả 03 chương trình trọng tâm và 03 nội dung đột phá để khai thác 5 lợi thế chính và tháo gỡ 03 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh; các kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình trọng tâm, các nội dung đột phá, các nghị quyết chuyên đề và đề án lớn của tỉnh.

Nội dung học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023, tập trung vào những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Lòng tự hào, tự tôn về truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; ý chí tự lực, tự cường của con người Cao Bằng; Khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng việc nắm vững và chung tay thực hiện thắng lợi chủ trương, định hướng lớn của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Sau học tập, các chi bộ xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các việc làm cụ thể về phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững gắn với nhiệm vụ được giao trong năm 2023, tập trung xác định thực hiện các giải pháp đột phá, nội dung trọng tâm về phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chọn nội dung cụ thể gắn với Chuyên đề năm 2023 liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Thời gian và hình thức triển khai học tập theo 3 cấp, cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2023 cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên các cấp. Thời gian thực hiện cùng với triển khai Hội nghị thông tin báo cáo viên thường kỳ tháng 2/2023. Cấp huyện và tương đương, tổ chức 1 - 2 hội nghị trực tiếp cho cán bộ chủ chốt, những đồng chí chưa tham dự hội nghị trực tuyến cấp tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở... Thời gian thực hiện chậm nhất ngày 10/3/2023. Cấp cơ sở: cấp uỷ các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2023 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn chi, đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện trong quý I/2023.

Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân về nội dung Chuyên đề năm 2023 gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, của địa phương, cơ quan, đơn vị; các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt của các tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung của Chuyên đề phù hợp, thiết thực, sát với thực tế và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, loại hình chi bộ để tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lao động... nghiên cứu, học tập, thảo luận, phấn đấu học tập và làm theo Bác. Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung Chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website