Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo đó, trong năm 2023, BPGV Cơ quan Thường trực QUTW hoàn thành toàn diện, có chất lượng các kế hoạch, nội dung, chương trình đã xác định; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp Cơ quan Thường trực QUTƯ hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 Quang cảnh hội nghị.

BPGV Cơ quan Thường trực QUTW thường xuyên cập nhật, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, QUTW; chủ động tham mưu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biên soạn, phát hành tài liệu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; làm tốt công tác khen thưởng, tham gia triển lãm tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đại tá Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Qua đó góp phần xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Trong thời gian tới, BPGV Cơ quan Thường trực QUTW tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, QUTW bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị. 

Đại tá Tống Văn Thanh cũng đề nghị, các cơ quan thành viên BPGV đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Trong đó tập trung vào triển khai thực hiện có hiệu quả chuẩn mực về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KT/TW ngày 18-5-2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-11-2021 của QUTW về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá, khen thưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng; nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của toàn quân vào thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website