Tiền Giang: Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

LAN TỎA SÂU RỘNG, HIỆU QUẢ

Những năm qua, việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên sát với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp; trong sinh hoạt Đảng phát huy tính nêu gương, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực công tác, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời.

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.

Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện Kết luận 01, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp luôn gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Qua đó, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nhất là hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường”, “Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Chi hội Nông dân tự phòng, tự quản, tự công khai”; “Hũ gạo tình thương”, “Giúp nhau giảm nghèo”, “Tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế”; “Cựu chiến binh gương mẫu thực hiện tốt 30 yêu cầu về tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị”, “Quỹ đồng đội - xây dựng nhà ở cho hội viên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”... các mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả trên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao nhận thức và hành động, tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả.

Giảng viên Trường Đại học Tiền Giang Võ Văn Sơn chia sẻ, bản thân đã đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai mô hình “Chương trình phát thanh làm theo lời Bác” vào 6 giờ 45 phút sáng thứ hai hằng tuần tại 2 cơ sở của Trường Đại học Tiền Giang. Từ năm 2021 đến nay, mô hình đã phát sóng 50 chương trình phát thanh; trong đó, có nhiều bài viết, mẩu chuyện kể về Bác Hồ, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong viên chức và sinh viên toàn trường.

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là niềm vinh dự, là niềm tự hào, cũng là nhiệm vụ hằng ngày của mỗi chúng ta. Chúng ta phải xem đây là một trong những biện pháp để phát huy mạnh mẽ những chuẩn mực đạo đức mới, sự năng động, sáng tạo, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, để đưa đất nước tiến lên cùng nhân loại và thời đại; là động lực tinh thần to lớn để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc”.

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN VĂN DANH

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt kế hoạch học tập, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân tại các cuộc họp lệ kỳ của chi, tổ hội, tổ nhân dân tự quản, đội dân phòng và các câu lạc bộ... với nhiều hình thức phong phú, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và chiều rộng.

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Gò Công Đông Phạm Văn Bé cho biết: “Học tập và làm theo Bác không phải là bằng những điều cao siêu, to lớn, mà cần bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ lời nói, việc làm, bằng thái độ, cách xử lý và giải quyết công việc, cuộc sống hằng ngày. Việc học tập và làm theo Bác đã giúp cho tôi có những kinh nghiệm, bài học quý báu, qua đó nhìn nhận, soi xét trong nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để rèn luyện bản thân trở thành người có ích cho xã hội”.

 Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, đã có hơn 1.770 tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động; việc phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác có nơi chưa kịp thời, chưa tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Còn một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vẫn còn cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa thể hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương về tác phong lãnh đạo, điều hành, tự phê bình và phê bình, chưa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng ở một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, chưa tham gia đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương, bởi theo Người: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”, “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, có đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Vì vậy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh đề nghị các cấp ủy cần chủ động, sáng tạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thật sự có hiệu quả và thiết thực, tránh hình thức; chú trọng việc “nêu gương” để trở thành hành động tự giác, thường xuyên ở mỗi cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh.

Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp trong thực hiện nêu gương phải đi trước, học trước, làm trước, tự giác “học đi đôi với làm” để làm gương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh yêu cầu, trong thời gian tới, cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo Bác Hồ sao cho phù hợp, phong phú, sinh động, hấp dẫn gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, của cơ quan truyền thông, của dư luận xã hội trong phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, trong các tầng lớp nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website