Thi đua “Dân vận khéo làm theo lời Bác”

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021

Ngày 27/11/1981, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh được chính thức thành lập. Từ đó đến nay, trải qua 40 năm (1981 - 2021), trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Nhân dân; về ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên chăm lo, xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân. Ngay sau khi thành lập Đảng, cơ quan tham mưu về công tác dân vận đã được thành lập, để giúp Đảng ta chỉ đạo làm tốt công tác vận động quần chúng.

Ngày 17/3/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định thành lập Ban Dân vận Trung ương, với chức năng, nhiệm vụ được xác định là Ban tham mưu chiến lược cho Đảng về công tác dân vận. Theo đó, ngày 27/11/1981, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, tổ chức và hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh bắt đầu bước sang giai đoạn mới, từng bước hoạt động, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của Ban Dân vận trong hệ thống các ban tham mưu của Đảng bộ.

Có thể khẳng định, trong suốt 40 năm hoạt động, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động nhân dân; thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách, phát huy các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; có những định hướng cụ thể để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng cơ chế phối hợp để thực hiện công tác dân vận; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân TP trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển.

Nổi bật đó là: Tham mưu cho Thành ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, vai trò đại diện, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tham mưu cho Thành ủy kịp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, tiếp thu hiến kế, kiến nghị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách. Tham mưu Thành ủy tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân. Phong trào thi đua đã trở thành phương thức quan trọng trong công tác dân vận, vừa là nội dung vừa là biện pháp trong công tác vận động nhân dân của hệ thống chính trị TP.

Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, hệ thống dân vận các cấp, đặc biệt là Ban Dân vận Thành ủy đã vào cuộc một cách quyết liệt, chủ động tham mưu và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân TP thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân và lực lượng tuyến đầu; tích cực huy động, vận động các nguồn lực cho ngành y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phân công lực lượng của hệ thống chính trị TP về tham gia hỗ trợ các địa phương; hướng dẫn và phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ; vận động bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch; phát động phong trào, mô hình cùng chăm lo cho Nhân dân.

Thực hành nhuần nhuyễn tác phong, ngôn phong “dân vận”

Trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch mà Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đề ra trên các lĩnh vực khá nặng nề. Do đó công tác dân vận trong thời gian tới đòi hỏi phải tập trung, quyết liệt hơn nữa, thực hiện theo hướng rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là chuyển tải, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP Hồ Chí Minh sớm đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường công tác giáo dục và xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ - chiến sỹ lực lượng vũ trang thân thiện, văn minh, có trách nhiệm với Nhân dân. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các trường hợp kéo dài, tồn đọng nhiều năm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân,…

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung “5 không” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị TP thành phong trào thi đua “Dân vận khéo làm theo lời Bác”. Tổ chức thực hiện một cách sâu rộng, bài bản hơn nữa để phong trào phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng về các mô hình, giải pháp, cách làm hay và đa dạng trong cách thức tổ chức.

Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo của hệ thống chính trị, góp phần xây dựng lớp cán bộ luôn thấm nhuần lời Bác dạy, nêu gương sáng về tinh thần trách nhiệm, thấu hiểu sâu sắc và thực hành nhuần nhuyễn tác phong, ngôn phong “dân vận”, luôn “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân”./.

Bài và ảnh: Phạm Minh Triết

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website