Tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Lãnh đạo Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2023. Ảnh: P.V

Đảng ủy khối xác định việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Do vậy trong các năm qua đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối giao các tiêu chí để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện, đây cũng là căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, trong đó có tiêu chí tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, xây dựng điển hình (tập thể, cá nhân) tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW.

Đặc biệt, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đồng thời, kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc; đảm bảo việc nghiêm túc, tự giác thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ được nêu trong Kết luận số 01-KL/TW; trong đó tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo, tiền phong gương mẫu và sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo các nội dung tại Chỉ thị số 34-CT/TW. Qua theo dõi, hầu hết các tổ chức đảng tiến hành triển khai theo đúng các văn bản hướng dẫn, triển khai của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kế hoạch cá nhân đã đăng ký hằng năm và cam kết thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU.

Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ khối.

Trong thời gian qua, toàn Đảng bộ xây dựng và nhân rộng nhiều gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở các điển hình tiên tiến được đăng ký, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng 16 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu; năm 2022 thống nhất giới thiệu 1 tập thể tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2022 phục vụ triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; năm 2023, tuyên dương 5 tập thể, 11 cá nhân điển hình tiên tiến; năm 2024, giới thiệu 10 gương điển hình tiêu biểu (5 tập thể và 5 cá nhân) trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2023 phục vụ công tác tuyên truyền.

Đảng ủy khối và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nắm vững các yêu cầu, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi, tự sửa”, nhằm nâng cao đạo đức công vụ, phong cách, tác phong công tác, lối sống, ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cá nhân góp phần xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website