Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, đây là hội nghị quan trọng nhằm quán triệt, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng phù hợp tình hình, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Qua đó, xác định nội dung trọng tâm, cụ thể triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh năm 2024.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố bám sát Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện những nhiệm vụ cụ thể; qua đó, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề năm 2024; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, ra sức thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố bằng những việc làm, phần việc cụ thể.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nội dung cơ bản, thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc của toàn Đảng bộ thành phố về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Hội nghị được nghe Tiến sỹ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” với hai nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung chuyên đề hoàn thành trong tháng 3/2024. Các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hoàn thành trong tháng 4/2024. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung chuyên đề trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website