Sức mạnh đại đoàn kết nơi địa đầu Tổ quốc
Người dân Mèo Vạc tích cực chuyển đổi trồng ngô năng suất thấp sang trồng rau màu mang lại cuộc sống ổn định. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Người dân Mèo Vạc tích cực chuyển đổi trồng ngô năng suất thấp sang trồng rau màu mang lại cuộc sống ổn định. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Kim chỉ nam soi đường, chỉ lối

Những lời căn dặn của Bác cách đây gần 62 năm khi Người lên thăm Hà Giang luôn là kim chỉ nam, là niềm tin để toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong 8 lời căn dặn, Bác đã đặt yếu tố đoàn kết dân tộc lên hàng đầu. Người dặn: “Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương, giúp đỡ nhau như anh em một nhà”. Với tỉnh Hà Giang, điều đó mang ý nghĩa quan trọng bởi có 19 dân tộc cùng sinh sống; mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa và phong tục, tập quán khác nhau. Bên cạnh đó, là tỉnh địa đầu Tổ quốc nên với sự đoàn kết chặt chẽ đã giúp tăng sức mạnh xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương.

Với vai trò “ngôi nhà chung” tạo nên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã và đang phát huy truyền thống về tập hợp, phát huy sức mạnh khối ĐĐK dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc trong tỉnh; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết và quyền làm chủ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào cuộc sống, được nhân dân hưởng ứng tích cực, nhất là các phong trào về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng gắn liền với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư... có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón chia sẻ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện sâu rộng, làm cho tư tưởng ĐĐK toàn dân tộc của Bác thấm sâu vào tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, sự đồng thuận trong việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối ĐĐK ngay tại cơ sở và tại mỗi địa bàn dân cư.

Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động có chất lượng, hiệu quả việc huy động xã hội hóa mọi nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; huy động hàng trăm tỷ đồng và hàng triệu ngày công hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân đồng lòng, tích cực tham gia làm mới hàng nghìn km đường đất đá; nâng cấp trên 2.200 km đường giao thông các loại; láng bó nền nhà cho trên 21.000 hộ, xây mới hàng chục nghìn công trình nhà tắm, nhà vệ sinh; cứng hóa, di dời hơn 15 nghìn chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở; nhân dân hiến hàng triệu m2 đất và đóng góp hàng triệu ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…

Cùng với việc củng cố, tăng cường khối ĐĐK toàn dân, MTTQ các cấp thường xuyên chăm lo người nghèo; với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng” tạo niềm tin ở các nhà hảo tâm cũng như nhân dân trong và ngoài tỉnh nên việc huy động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” luôn đạt kết quả cao; tiếp nhận hàng chục tỷ đồng để sửa chữa, làm mới nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; trao bò giống cho hộ nghèo các huyện; kịp thời động viên nhân dân bị thiên tai, hỏa hoạn… sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dân xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc) tham gia trò chơi đẩy gậy trong Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Nhân dân xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc) tham gia trò chơi đẩy gậy trong Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Quyết tâm xây cuộc sống ấm no

Phát huy sức mạnh ĐĐK, MTTQ các cấp trong tỉnh xác định nhiệm vụ hàng đầu đó là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên và nhân dân; từ đó, tạo nền tảng xây dựng cuộc sống ấm no. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói”, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân. Triển khai sâu rộng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tính nêu gương và việc làm theo; lồng ghép nội dung học tập với việc thực hiện chương trình hành động bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Tham gia giám sát và phản biện việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố và phát huy khối ĐĐK toàn dân tộc thông qua kết nạp thêm thành viên là tổ chức và các cá nhân tiêu biểu. Đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động thực hiện “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm chia rẽ khối ĐĐK toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư để không ngừng khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân; giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón cho biết thêm: MTTQ các cấp tích cực phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Phát huy các mô hình hoạt động hiệu quả của nhân dân; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; xây dựng “Nền quốc phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vận động nhân dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai, hỏa hoạn...

Đẩy mạnh công tác tập hợp nhân dân; tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đi liền với giám sát và phản biện xã hội; đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ; vận động nhân dân chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động hòa giải; thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương và của nhân dân; phát huy mọi nguồn lực của các lực lượng xã hội và tầng lớp nhân dân để triển khai công tác MTTQ.

Đã gần 62 năm trôi qua, những lời căn dặn của Bác vẫn còn vang vọng và trở thành chân lý, có giá trị vĩnh cửu cho các thế hệ đồng bào dân tộc Hà Giang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc đang nỗ lực phấn đấu, tìm giải pháp hiệu quả để cụ thể hóa lời dặn của Người về ĐĐK phù hợp với thực tiễn địa phương, xây dựng quê hương ngày một phát triển, đời sống người dân ngày một ấm no./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website