Các tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. (Ảnh: Phương Thảo)

Trên cơ sở đó, các cấp uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và đăng ký thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Qua học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và nội dung chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hàng năm, các cấp uỷ và hầu hết cán bộ, đảng viên nắm được những yêu cầu của Bộ Chính trị; kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương; giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và cấp uỷ viên các cấp được đề cao; tăng cương việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả, Bến Tre đã biểu dương, khen thưởng 7.026 gương điển hình, với 1.527 tập thể, 5.499 cá nhân. Trong đó: 04 tập thể, 08 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể và 02 cá nhân nhận Bằng khen Ban Tuyên giáo Trung ương; 5 tập thể, 01 cá nhân nhận Bằng khen Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 12 tập thể, 22 cá nhân nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ đã khen 84 tập thể, 134 cá nhân, biểu dương 15 tập thể, 11 cá nhân; cấp cơ sở khen 206 tập thể, 796 cá nhân, biểu dương 18 tập thể, 28 cá nhân.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre xác định vai trò nêu gương của người đứng đầu là một nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm”. Do đó, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre đã thống nhất chủ trương công khai bản cam kết hàng năm của Bí thư Tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ trên báo, đài địa phương; Bí thư Đảng uỷ xã, phường, thị trấn công khai trên đài truyền thanh, bản tin nội bộ để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, giám sát. Số đảng viên còn lại công khai tại chi bộ... Thực hiện tốt nội dung này sẽ góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm của, địa phương. Qua đó, kịp thời định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai cho mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng duy nhất 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Nội dung cam kết thực hiện linh động, phù hợp với từng chức danh, vị trí công tác theo từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 100% cán bộ, đảng viên xây dựng 02 bản (01 bản nộp cho đảng ủy, chi ủy, bí thư chi bộ và 01 bản cá nhân lưu). Đối với các đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân thêm 01 bản, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với hồ sơ nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm.

Cuối năm, căn cứ kết quả thực hiện nội dung cam kết và kết quả bình chọn đảng viên tiêu biểu để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre đã thực hiện công khai bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân của đồng chí bí thư cấp uỷ các cấp từ năm 2016. Đối với cấp huyện, xã, nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên đăng tải trên đài truyền thanh và tờ thông tin nội bộ, các Fanpage,...  Còn các đồng chí bí thư, chủ tịch huyện, xã; bí thư chi bộ và cấp uỷ viên thực hiện công khai tại chi bộ.

 Qua theo dõi báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, đối chiếu với nội dung đăng ký, cho thấy các đồng chí đều gương mẫu thực hiện. Quá trình thực hiện theo nội dung cam kết thể hiện quyết tâm chính trị cao, thực hiện bằng hành động cụ thể, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và xác định phương châm hành động; tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trên từng lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Trong lãnh đạo, điều hành luôn bám vào quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên ở địa phương.

Nhìn chung, kết quả công khai từ năm 2016 đến nay đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với Đảng và với Nhân dân; tạo hiệu ứng tích cực trong từng cơ quan, đơn vị; được dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương những điều đảng viên không được làm và Quy định số 272-QĐ/TU, ngày 22/10/2021 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Hai là, tập trung xây dựng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai cam kết cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện công khai cam kết của bí thư cấp uỷ các cấp trên báo, đài địa phương và các phương tiện truyền thông huyện, xã.

Ba là, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất tự phê bình và phê bình những nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ lệ kỳ theo đúng phương châm “Trên trước, dưới sau” (cấp uỷ viên làm trước, đảng viên làm sau; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu làm trước, công chức, viên chức làm sau,...). Chú trọng việc bình chọn, biểu dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng, quý theo quy định.

Bốn là, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp uỷ; thường xuyên, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thật sự gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ tính tiến công và khát vọng vươn lên, nâng cao hiệu quả công việc để chuyên viên học tập, noi theo.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả; chú trọng khai thác, phát huy tốt thế mạnh của báo, đài địa phương và các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các nhóm zalo, Fanpage,... đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, hiệu ứng tích cực từ những kết quả thực hiện cam kết của bí thư cấp uỷ các cấp để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện nội dung cam kết của bí thư cấp uỷ các cấp./.