Nền nếp việc học tập và làm theo Bác

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 90 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 288 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, hơn 5.000 đảng viên. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, được Đảng bộ khối đẩy mạnh thực hiện, đặc biệt là việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động cá nhân, cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII… Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể xác định rõ những nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

          Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác năm 2021.

Bám sát nội dung học và làm theo, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở xác định rõ mục tiêu từng đầu việc, lộ trình và giải pháp thực hiện gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với nhiều nội dung đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế tại các đơn vị và doanh nghiệp.

Điển hình, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã đăng ký triển khai thực hiện mô hình nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến với 100% đơn vị sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 4, chứng từ chuyển qua dịch vụ công trực tuyến từ 96% trở lên. Đảng bộ Sở Công thương tỉnh thực hiện nâng cao nhận thức, định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ cung cấp, vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng (Logistics) trong tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La, tạo sự liên kết, hợp tác giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh với các đơn vị cung cấp dịch vụ Logistics trong và ngoài tỉnh...

Đối với khối cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan Đảng, đoàn thể đều đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý; thi đua cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân... Việc học tập làm theo Bác được gắn với xây dựng người cán bộ liêm khiết, trung thành, tận tụy, gương mẫu…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả sổ ghi danh gương “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Đến nay, đã có 8 tập thể, 91 cá nhân tiêu biểu được ghi danh “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ, chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị...

Đồng chí Trần Huy Mạnh, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, cho biết: Việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy trong Đảng bộ khối đã tạo chuyển biến căn bản về nhận thức từ học tập chuyển sang thực hiện làm theo gắn với những công việc thường xuyên, hàng ngày. Các đơn vị xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể bám sát các nội dung chuyên đề năm 2022 và các năm tiếp theo, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm vụ thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu, sát thực tiễn hoạt động trong các cơ, đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và của Đảng ủy Khối. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website