Mường Nhé tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng của Chi bộ bản Tả Ló San, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé).

Để Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, đi vào thực tiễn, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nghiêm túc quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện. Từ đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về những quan điểm, nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác, sinh hoạt của tổ chức Đảng ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện...

Trên một số lĩnh vực cụ thể, Đảng bộ huyện Mường Nhé tập trung đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác cán bộ. Trong đó, chú trọng công tác tạo nguồn đảng viên mới. Hàng năm Đảng bộ huyện kết nạp khoảng 100 - 150 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, kết nạp được 86 đảng viên (đạt 57,33% kế hoạch của huyện, 43% kế hoạch tỉnh giao), chuyển chính thức 79 đảng viên, nâng tổng số toàn Đảng bộ lên 2.564 đảng viên. Đến nay, trên địa bàn huyện Mường Nhé có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, trong đó 14 đảng bộ cơ sở (11 đảng bộ xã; 3 đảng bộ cơ quan); 32 chi bộ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 187 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó 114/115 bản đã có chi bộ. Chất lượng kết nạp đảng viên mới tiếp tục được nâng cao về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; điểm bản chưa có đảng viên, chưa có tổ chức cơ sở đảng được tập trung, chú trọng phát triển đảng viên. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên ở cơ sở, đồng thời có biện pháp củng cố tổ chức đảng còn yếu.

Huyện ủy Mường Nhé tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5. Huyện xác định rõ cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch biên chế, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện. Rà soát chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; trên cơ sở đó xây dựng phương án bố trí sắp xếp cho phù hợp và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị nhằm chuẩn hóa theo quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chất lượng các khâu công tác cán bộ: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, huyện Mường Nhé có 1.479 cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ này ổn định về số lượng, chất lượng từng bước được nâng cao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Huyện ủy quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết về đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo cho phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế, xã hội ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong giai đoạn mới. Huyện ủy tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của Đảng bộ, chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; nên cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác của chi bộ, của cấp uỷ, nhất là chi bộ tổ dân cư, bản. Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ nắm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quan tâm xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị hướng vào phục vụ Nhân dân, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phản ánh và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng, khơi dậy trí tuệ và nguồn lực của nhân dân...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website