Mường La nghiên cứu chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện có gần 500 cán bộ, đảng viên tham gia; trực tuyến đến 16 điểm cầu các xã, thị trấn với gần 1.000 cán bộ, đảng viên tham gia.
Hội nghị đã được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2023: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa, con người Sơn La, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc”. Giới thiệu khái quát một số nội dung cốt lõi của tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề tại Trung tâm hội nghị huyện Mường La.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã khái quát cuộc đời, sự nghiệp của Bác; những bài học về tư tưởng, đạo đức lối sống giản dị của Bác qua những câu chuyện xúc động và chân thực về phong cách, hành động, ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo trao đổi với cán bộ, đảng viên huyện Mường La.

Huyện ủy Mường La yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung đột phá, việc làm cụ thể, mô hình tiêu biểu gắn với xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện với những việc làm cụ thể tại Chương trình “Tự hào và khát vọng Mường La” hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/6/1949-15/6/2024), các phong trào, hoạt động của từng chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu thị trấn Ít Ong.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website