Lực lượng vũ trang thị xã Đông Triều thực hiện công tác dân vận theo lời Bác Hồ dạy

Thấu suốt quan điểm: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của địa phương, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận(2); xác định rõ, công tác dân vận là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trong đó, đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chỉ huy trong tổ chức thực hiện và sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận, bảo đảm thực chất, hiệu quả; nổi bật là lựa chọn, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Nhờ đó, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quan hệ đoàn kết quân - dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thị xã ngày càng vững chắc. Đây là một trong những cơ sở, nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đông Triều trở thành Thị xã nông thôn mới kiểu mẫu và được công nhận là thành phố trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

 

 Lực lượng vũ trang Thị xã tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tất cả các cán bộ chính quyền, tất cả các cán bộ đoàn thể, tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân,... đều phải phụ trách dân vận”(3), Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo(4), tập trung vào mở rộng và đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào Thi đua yêu nước. Với phương châm “tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu, nhân dân hưởng ứng”, cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Thị xã còn hướng vào vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh ở khu dân cư, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn,... tạo động lực và nguồn lực quan trọng, đóng góp chung vào công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã luôn kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng để nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, nhất là các vấn đề nhạy cảm, như: đền bù giải phóng mặt bằng, khai thác vận chuyển tài nguyên, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội,... kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, tham mưu cho Thị xã kiện toàn 05 cụm địa bàn an toàn, đơn vị an toàn về an ninh, quốc phòng, bổ sung các đơn vị mới được thành lập. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Thị xã tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn thanh niên, giáo dục truyền thống tại các thôn, xã,... tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn(5), v.v. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước nhằm trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”(6) như lời dạy của Bác. Là Thị xã miền núi, với 12 dân tộc anh em sinh sống, điều kiện cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân tuy từng bước được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nên đó cũng là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang Thị xã những năm qua. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thị xã chủ trì tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch huy động lực lượng vũ trang “Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo” với sự tham gia của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị dân quân, tự vệ và 10 đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn. Qua đó, thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức phối hợp tiến hành giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới và giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã đã thành lập 12 tổ công tác dân vận, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, xuống đến các thôn, bản để tuyên truyền, vận động nhân dân và nắm tình hình thực tế ở cơ sở, triển khai rộng rãi phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn”. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu cụ thể giúp các thôn, khu dân cư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với mô hình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.  Quán triệt và thực hiện phương châm: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm”(7), bằng tình cảm, trách nhiệm với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thị xã đã tham gia tích cực, hiệu quả vào nhiều công việc xây dựng nông thôn mới của địa phương, như: vận động nhân dân hiến đất, tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa(8), v.v. Những kết quả đó đã góp phần vào thành tích chung cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa Đông Triều về đích nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, nên việc tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo vừa là đạo lý, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nhận thức rõ điều đó, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã thường xuyên chỉ đạo các tổ công tác dân vận xuống 21 xã, phường phối hợp với Ban xóa đói, giảm nghèo các địa phương khảo sát từng thôn, hộ gia đình với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ”, “đẩy khá, xóa yếu”. Qua đó đánh giá, thống nhất (giữa hộ gia đình, đơn vị và địa phương) về những vấn đề thiết thực mà những hộ nghèo cần giúp đỡ, như: kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc; giống, vốn, vật nuôi, cây trồng, công cụ sản xuất kinh doanh,... theo lời dạy của Bác: “đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v”(9).  Trên cơ sở đó, các đơn vị bàn giao hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với địa phương để tiếp tục theo dõi từng hộ gia đình thực hiện cam kết; thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, động viên họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, chương trình cánh đồng đạt giá trị trên 40 triệu/ha; ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi tập quán canh tác theo hướng sản xuất hàng hóa. Để giúp các hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”, lực lượng vũ trang Thị xã phối hợp với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ về nhà ở, nổi bật là hỗ trợ kinh phí thực hiện tiêu chí thiếu hụt về nhà ở cho hộ nghèo (giai đoạn 2010 - 2020 đã giúp đỡ xây 55 nhà cho hộ nghèo, với tổng số tiền 3,3 tỉ đồng; xóa nghèo bền vững được 220 hộ gia đình). Những việc làm thiết thực đó đã trực tiếp nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo trong cộng đồng dân cư, dòng họ và trong từng hộ gia đình; tạo động lực để người nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận cũng là những kết quả cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang thị xã Đông Triều. Đó là nền tảng để tiếp tục xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang Thị xã vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

_____________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

2 - Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 1834-NQ/ĐUQS, ngày 12/6/2020 của Đảng ủy Quân sự Tỉnh về lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Kế hoạch số 175/KH-UBND, ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thị xã “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 233.

4 - “Thắp sáng đường quê”; tổ chức “Tết Covid thắm tình quân dân”, chương trình “Nâng bước em đến trường”.

5 - Giai đoạn 2010 - 2020, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động Thị xã và Lữ đoàn 405/Quân khu 3, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 110 cá nhân người có công và hộ nghèo trên địa bàn, với số tiền 11 triệu đồng; tặng 35 suất quà cho đối tượng chính sách, số tiền 15,5 triệu đồng. Năm 2022, Tặng quà 08 đối tượng chính sách số tiền 5.600.000 đồng; tặng 03 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10.000.000 đồng) cho thương binh nặng và gia đình nạn nhân chất độc da cam.

6 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 232.

7 - Sđd, tr. 233 - 234.

8 - Trong giai đoạn 2010 - 2020, đã vận động 51 hộ dân hiến 4.500 m2 đất; đóng góp 6.035 ngày công, đổ 18,3 km đường bê tông liên thôn và nội đồng; tu sửa, nạo vét 4,5 km kênh mương nội đồng.

9 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 233.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website