Lữ đoàn Vận tải thủy 273 thực hiện 05 nội dung chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Lữ đoàn Vận tải thủy 273 (Quân khu 3) được thành lập ngày 27/02/1973 (tiền thân là Tiểu đoàn 273, Trung đoàn 242) có nhiệm vụ vận tải phục vụ cho lực lượng vũ trang Quân khu sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc và làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành, với nhiều lần thay đổi tên gọi, quy mô tổ chức lực lượng, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn đoàn kết, vượt mọi khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Lữ đoàn được Nhà nước tặng thưởng: 01 Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 1983); 04 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Ba năm 2005 và năm 2022; hạng Nhì năm 2012; hạng Nhất năm 2017) và nhiều phần thưởng cao quý.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo; trong đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng. Bám sát phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng những hành động và việc làm cụ thể”, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung thực hiện hiệu quả 05 nội dung, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trước hếttập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là tiêu chí hàng đầu để giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Bởi vậy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội; đưa nội dung này là một nhiệm vụ trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng và trọng tâm trong kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chính trị hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, bảo đảm toàn diện, sát thực tế, phù hợp với các đối tượng. Nội dung trọng tâm là làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức rõ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng,... về đối tượng, đối tác trong tình hình mới. Trong thực hiện, các đơn vị tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp; coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn, giảng dạy chính trị, kiểm tra, đánh giá kết quả. Nhờ đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong Đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tọa đàm: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Hai là, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh. Muốn có đạo đức cách mạng thì phải từ học tập, làm việc và rèn luyện mà ra, chứ không chờ sẵn phép lạ “từ trên trời”, bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”1. Thấm nhuần lời dạy của Người, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao với bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và ngăn ngừa thói hư, tật xấu thẩm thấu vào đơn vị; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và khắc phục triệt để biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những việc làm sai trái ảnh hưởng đến truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức cho đảng viên cam kết, đăng ký nội dung, chỉ tiêu học tập, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiên nghiêm Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, v.v. Những giải pháp thiết thực trên đã trực tiếp góp phần thúc đẩy mọi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tự rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội.

Ba là, xây dựng văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các đơn vị đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tích cực học tập, rèn luyện, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các mô hình “Con tàu kiểu mẫu văn minh, chính quy, an toàn”, “Con tàu vận tải chất lượng, an toàn, hiệu quả”, “Đơn vị tiêu biểu, an toàn trong phòng chống cháy nổ”, “Bến cảng văn minh, an toàn, hiệu quả”,... đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với tổ chức, biên chế và đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện làm chủ trang bị tàu thuyền được biên chế. Chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp và đẩy mạnh phong trào “Tự học tập, rèn luyện ” trong cán bộ, chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cán bộ các cấp. Kiên quyết đấu tranh với “Bệnh hình thức”, “Bệnh thành tích”; thực hiện tốt “Ba thực chất” trong huấn luyện (dạy thực chất; học thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất). Vì vậy, kết quả huấn luyện hằng năm của Lữ đoàn: 100% đạt yêu cầu, trong đó có gần 80% đạt khá, giỏi, riêng nội dung chuyên ngành đạt trên 82% khá, giỏi; tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu tổ chức đều đạt thành tích cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính,... được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng và triển khai sáng tạo, hiệu quả; không để xảy ra cháy nổ, mất mát, tham ô, lãng phí, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Bốn là, thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức và xác định rõ ý nghĩa, sự cần thiết của nội dung, tiêu chí này là trách nhiệm của các tổ chức, mọi cán bộ, chiến sĩ; là một yếu tố quan trọng góp phần tô thắm bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ ” và trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để đạt hiệu quả, các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; duy trì tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với bộ đội, giữa cấp trên với cấp dưới, kịp thời giải quyết mọi thắc mắc, tạo bầu không khí dân chủ, tin cậy và tôn trọng nhau; đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường “tự soi, tự sửa”. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp thực hiện khâu đột phá xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật. Tiến hành tốt công tác quán triệt, giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ; tổ chức cho 100% quân nhân viết cam kết không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thường xuyên nắm, quản lý tình hình tư tưởng, mối quan hệ của quân nhân; phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị bàn biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, phòng chống ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, v.v. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu; phát hiện và ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, chống bệnh thành tích, bao che, giấu khuyết điểm, xử lý vi phạm không nghiêm, báo cáo không kịp thời, đầy đủ. Nhờ thực hiện tốt nội dung, chuẩn mực này nên cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; Đơn vị an toàn tuyệt đối, đặc biệt đã chấm dứt vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông; kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Năm là, chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt; tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, tích cực xây dựng, củng cố, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đồng thời, chống các biểu hiện, hành vi gây mất đoàn kết nội bộ. Các phong trào, mô hình như: quyên góp ủng hộ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Heo vàng ấm áp”, “Góp vốn xoay vòng không tính lãi” của Hội phụ nữ; “Ngôi nhà 100 đồng”,... được thực hiện hiệu quả, đã thiết thực giúp đỡ nhiều quân nhân khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần lan tỏa tình thương yêu đồng chí, đồng đội, đoàn kết nội bộ trong đơn vị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Lữ đoàn đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,... đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của “Bộ đội Cụ Hồ” với người có công. Đồng thời, tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận (thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định; huyện đảo Bạch Long Vĩ, xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng), để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc và làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng tỏa sáng.

Với việc thực hiện hiệu quả 05 nội dung, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đã góp phần quan trọng để Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (ngày 28/12/2022). Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273 tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ thời kỳ mới.


_______________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 9, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 293.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website