Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác

 Công nhân Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu thi đua sản xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đến hết tháng 8/2021 đã có 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền phổ biến trong nhân dân, từ đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện.

Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương và trên cơ sở nội dung chuyên đề toàn khóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng nội dung chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh từ năm 2022 đến năm 2025. Từ tháng 9/2021 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 4.000 lượt kế hoạch đăng ký làm theo của tập thể, trên 100.000 lượt kế hoạch đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh. Những nội dung đăng ký làm theo đều cụ thể, bám sát yêu cầu công việc và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở cần tập trung giải quyết; trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... trong học tập, sinh hoạt, tiếp xúc với nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Huyện Thái Thụy xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng thời quán triệt rõ phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; triệt để khắc phục bệnh hình thức và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng gắn học và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm và những trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: giải quyết các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: đường 456, tuyến đường bộ ven biển, khu công nghiệp Liên Hà Thái. Đẩy mạnh học và làm theo Bác, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nên đến nay huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Liên Hà Thái, tạo điều kiện thuận lợi thu hút được 5 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD. Các nhà máy đang khẩn trương xây dựng, chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ đi vào hoạt động chắc chắn sẽ tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thái Thụy nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa xã Nam Bình (Kiến Xương).

 Học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, Thái Bình đi tiên phong trong cả nước ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, thực hiện đề án về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tập trung lựa chọn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong các kỳ sinh hoạt kiểm điểm hàng tháng, quý, năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại, tiếp công dân; người đứng đầu, bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp định kỳ tiếp xúc đối thoại với nhân dân. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện của tất cả các thủ tục hành chính so với quy định. 100% cán bộ, công chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực thi công vụ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị duy trì, chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định. UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; tiếp nhận, xử lý, xác minh kịp thời các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh, xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Theo đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiền Hải: Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong huyện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ gắn với đăng ký cụ thể việc làm theo; chú trọng vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay Tiền Hải đã xây dựng 15 cánh đồng lớn ở 15 xã với diện tích 969ha, trong đó có 738ha có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; 25 trang trại quy mô vừa và lớn, 93ha nuôi tôm theo hướng công nghệ cao hiệu quả gấp 3 - 5 lần nuôi theo phương thức truyền thống.

Kết quả thực hiện các mô hình tiêu biểu, các phong trào, các cuộc vận động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong năm 2021, mặc dù toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19 song tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vẫn đạt mức tăng trưởng 6,68%, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quý I/2022 GRDP tăng 7,44%. Kinh tế của tỉnh 5 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh có 37 dự án đầu tư được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 13.995 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Với những kết quả đó cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến, phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân sẽ góp phần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website