Khơi dậy khát vọng xây dựng Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt sâu trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Đồng thời, cụ thể hóa để thực hiện việc học và làm theo Bác. Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề từng năm tới cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ giữ cương vị lãnh đạo. Nhiều đảng bộ, địa phương, đơn vị đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo; quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 

Lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích
xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Diễm My

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện rất tích cực, từ khi cuộc vận động phát động ngày 3-2-2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được Trung ương, tỉnh, địa phương các cấp khen thưởng. Qua đó, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực học tập, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bước sang năm 2022, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Ninh Thuận ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng quê hương Ninh Thuận; kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ tỉnh xác định tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” trong toàn cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về những nội dung cơ bản và ý nghĩa cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đảng bộ tỉnh xác định: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững.

Trọng tâm thời gian đến, cấp ủy các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, văn hóa tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc trong thực tiễn...

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tin tưởng rằng việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần tạo ra động lực, sức mạnh tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Xuân Bính

Theo https://baoninhthuan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website