Học viện Phòng không - Không quân đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đảng ủy Học viện tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Trong những năm qua, với vai trò là một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo hàng đầu của Quân đội, Học viện Phòng không - Không quân đã tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm tạo cơ sở, nền tảng và động lực để các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu vươn lên. Với phương châm: “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”, Học viện đã quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận một cách chặt chẽ, thống nhất ở các cấp, các tổ chức. Việc tuyên truyền, học tập các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, với nhiều hình thức, phương pháp phong phú, sáng tạo, như: đưa vào chế độ sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ và tổ chức quần chúng; nghiên cứu, lồng ghép, đưa vào chương trình giáo dục chính trị, giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn cho các đối tượng, v.v. Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và tổ chức quần chúng ở từng cấp thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các tiêu chí về học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập, làm theo Bác và nội dung chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát chức trách, nhiệm vụ. Thông qua học tập, làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, nhất là trước những nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tính đột phá cao. Nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: “Đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giảng dạy và huấn luyện”, “Học để hội nhập”, “Tận tâm, tận tụy trong công tác nghiên cứu khoa học”, “Câu lạc bộ phương pháp dạy học tích cực của giảng viên trẻ”, “Mỗi đồng chí, đồng đội là một người thầy”, “Mỗi ngày một sáng kiến”, v.v. Qua đó, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”1.

 

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu cho Học viện phải thực hiện tốt vai trò của trung tâm giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, phong cách lãnh đạo, chỉ huy khoa học, hiệu quả. Bám sát phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với những nội dung chủ yếu sau:

 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là vấn đề quan trọng trước tiên trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, bởi chỉ có trên cơ sở nhận thức đúng về bản chất, cùng những giá trị cốt lõi, tốt đẹp, trong sáng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, mới tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực tiễn. Vì thế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với nội dung quan trọng này; từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, khoa, đơn vị coi trọng, hướng công tác tuyên truyền, giáo dục vào nâng cao nhận thức và thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các khoa chuyên ngành tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, cập nhật, bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình giảng dạy cho các đối tượng, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Học viện. Đồng thời, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, như: kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; thông qua diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu và sinh hoạt của các tổ chức; qua hệ thống truyền thanh nội bộ, Website của Học viện và các thiết chế văn hóa ở cơ sở; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức sai trái, lệch lạc, bệnh hình thức, v.v. Qua đó, tạo bước đột phá về nhận thức, tư tưởng, hành động; khẳng định trách nhiệm, quyết tâm của từng tổ chức và mỗi cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp, làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

 

Hai là, kết hợp chặt chẽ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua, cuộc vận động. Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, cụ thể hóa và bổ sung nội dung, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị theo nghị quyết đại hội đảng bộ (chi bộ) cùng cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, gắn với thực hiện các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; phong trào Thi đua Quyết thắng và cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu, rộng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, rèn luyện thể lực bộ đội, v.v. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát chức trách, nhiệm vụ. Hằng năm, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng; nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tổ chức; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

 

Ba là, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo Bác. Nêu gương, “nói đi đôi với làm” vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu trong học tập và làm theo Bác để đào tạo ra đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”2, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp phải đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu để khẳng định vai trò lãnh đạo, theo phương châm: “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Nội dung nêu gương phải hướng vào thể hiện phẩm chất luôn kiên định vững vàng; phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; thật sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải tích cực bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh. Đảng ủy Học viện chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp duy trì nghiêm, thống nhất nền nếp, chế độ sinh hoạt; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả, kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị.

 

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thông qua đây, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên, nhu cầu tự thân của các tổ chức và cá nhân; từ đó, tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần tô thắm truyền thống: “Đoàn kết, anh dũng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, dạy tốt, học tốt, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ” của Học viện Phòng không - Không quân Anh hùng trong thời kỳ mới.

________________

1 - Năm 2021, Nhà trường được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 04 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tổng Tham mưu.

2 - Hồ Chí Minh  Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 284.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website