Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Để thống nhất hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, như Kế hoạch số 23 ngày 13/12/2016 về học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 31 ngày 4/4/2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nhiệm vụ đột phá này gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; các chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn sâu sát, có những chỉ đạo kịp thời các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 Chiến sĩ Đại đội 186 - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia H’Drai đưa nội dung
học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Đ.N

 Theo đó, hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc nổi cộm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trong đó tập trung vào việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định về tiêu chuẩn đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên cả nước, với tỉnh ta còn có những nét riêng, linh hoạt, sáng tạo.

Tiêu biểu có thể kể đến Kết luận số 1663, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Nguyễn Quang Thủy- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ: Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác có tính kế thừa liên tục qua nhiều năm. Nhưng trong khi ở các địa phương khác chưa triển khai việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia, la cà quán cà phê… trong giờ hành chính, thì ở tỉnh ta, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận 1663, để siết chặt hơn việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện nghiêm Kết luận này đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy đã ban hành 8 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, về giáo dục… mà mục tiêu hướng đến chính là làm sao để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nâng cao đời sống của người dân, giúp người dân sớm thoát nghèo bền vững… Đặc biệt, trong năm 2019, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 20 về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá, các địa phương đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sáng tạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu, rộng trên địa bàn tỉnh với nhiều mô hình hay, phong phú về tương trợ giúp nhau làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư… Đến nay, toàn tỉnh có 258 mô hình hay, đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy các cấp biểu dương, khen thưởng. Điển hình như huyện Kon Rẫy có 88 mô hình, huyện Kon Plông 42 mô hình, huyện Đăk Glei 35 mô hình, huyện Ngọc Hồi 10 mô hình, Đảng ủy Quân sự tỉnh 47 mô hình… Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 1 tập thể, 3 cá nhân. Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng 44 tập thể, 68 cá nhân; các huyện ủy, thành ủy biểu dương, khen thưởng 355 tập thể, 751 cá nhân (tính đến tháng 4/2020).

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh, nhất là trong xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dương Đức Nhuận

Theo http://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website