Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất - Người đã dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân cao cả của khát vọng mãnh liệt giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và tiến bộ của nhân loại.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc”. 

Với khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã rời bến Nhà Rồng, quyết tâm tìm đường cứu nước. Trên hành trình bôn ba qua nhiều quốc gia, châu lục, làm nhiều nghề để kiếm sống, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân lao động thế giới và tham gia các hoạt động, phong trào đấu tranh, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn theo con đường cách mạng vô sản.  

Bằng những việc làm cụ thể, Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, vào trong phong trào công nhân và phong trào đấu tranh yêu nước; đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán; thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cổ vũ, động viên và tập hợp quần chúng nhân dân trong các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất, trong các đoàn thể chính trị, các tổ chức hội phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng để phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc nhằm “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược chính là những minh chứng hùng hồn đầy thuyết phục về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên hành trình đấu tranh để hiện thực hóa khát vọng về “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của Người.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã không chỉ là khát vọng mà còn là hệ giá trị vô giá, trở thành lẽ sống, lý tưởng cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân kiên định thực hiện. Chính lý tưởng đó đã trở thành động lực để nhân dân ta nguyện một lòng đi theo Ðảng.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước gần 40 năm qua tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhằm hệ thống hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích, làm rõ khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên hành trình thực hiện khát vọng này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc".

Đây là công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, nội dung ngoài Lời nói đầu, Kết luận, cuốn sách gồm 3 phần với 15 chương. Phần I: Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Phần II: Hồ Chí Minh - Khát vọng tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Phần III: Thực hiện thắng lợi khát vọng Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Hồ Chí Minh học và liên ngành của các khoa học xã hội và nhân văn, cuốn sách đi sâu phân tích, làm sáng tỏ khát vọng Hồ Chí Minh về độc lập - tự do - hạnh phúc và hành trình Người từng bước hiện thực hóa khát vọng đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó cũng là hành trình dân tộc ta đi tới những thắng lợi ngày càng to lớn hơn trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị vô cùng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Người mãi là biểu tượng cho tinh hoa, khí phách và tâm hồn con người Việt Nam, cho khát vọng giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng kiệt xuất cho những khát vọng hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo có giá trị đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân muốn tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh./.