Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị phù hợp với thực tế. Đồng thời, xác định và duy trì 2 nội dung đột phá để tập trung thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, là: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân; đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch.

Việc chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về trách nhiệm nêu gương, kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với kiểm điểm hằng năm được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Hằng năm, 100% tổ chức đảng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đảm bảo đúng thẩm quyền; đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm về phẩm chất năng lực, trình độ của CBCCVC. Từ năm 2017 - 2019 đã đánh giá, phân loại 3.334 lượt CBCCVC; trong đó, 417 lượt CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2.557 lượt CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  

Đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể (huyện Nậm Nhùn) có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung khắc phục các tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 2 Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy xã, 2 UBND xã, 3 chi bộ, 18 đảng viên. Nội dung tập trung các vấn đề quản lý kinh tế, đất đai, cán bộ, công chức, phát triển đảng viên và giữ gìn tư cách đảng viên. Qua gợi ý kiểm điểm sâu đã xác định, làm rõ được những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân. Các cá nhân, tập thể được gợi ý kiểm điểm cơ bản đã thực hiện kiểm điểm với tinh thần cầu thị, tự giác nhận những khuyết điểm, sai phạm mắc phải. Sau kiểm điểm, đánh giá, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch sửa chữa, khắc phục; chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Sau đánh giá, kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên theo kế hoạch đề ra.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện bám sát chỉ đạo, định hướng của ngành cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho phù hợp thực tế và niêm yết công khai. Đã có 11/11 xã, thị trấn và 50/53 chi bộ cơ sở, cơ quan cấp huyện xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. UBND huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp từ huyện đến cơ sở. Qua triển khai thực hiện đa số cán bộ, đảng viên hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ huyện Nậm Nhùn. Trong 4 năm đã có 82 tập thể và 216 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen; 3 tập thể, 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 80%. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đặng Quang Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Nhùn

Theo https://baolaichau.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website