Đất nước trọn niềm vui

47 năm trước đây, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 30 tháng 4 năm ấy đã mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng này là thành quả vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Với ý chí kiên cường, bất khuất, quân dân cả nước đã đánh thắng các chiến lược chiến tranh hiện đại nhất của Mỹ, đánh bại kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. Không chỉ mang lại niềm vui trọn vẹn cho cả dân tộc Việt Nam, đây còn là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

 

 Ảnh minh họa: Đình Nam

Thắng lợi to lớn ấy cùng với những trang sử hào hùng của cách mạng Việt Nam mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là trái ngọt mà tinh thần quật khởi của mỗi người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm mang lại. Đây là minh chứng rõ nét cho truyền thống đại đoàn kết, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là kết quả của trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng. Đó là sự tìm đường, chỉ lối, sự sắc sảo quyết đoán và quyết tâm cháy bỏng “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để tìm được đúng con đường cứu nước, cứu dân, ngày 5/6/1911, trên con tàu Amiral La Touche De Tréville từ Bến cảng Nhà Rồng, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời đất mẹ, rời xa những điều thân yêu nhất, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm bôn ba khắp chân trời, góc bể đi tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Để rồi, khi đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin đăng trên báo Nhân đạo (Pháp) vào tháng 7/1920, người thanh niên trẻ tuổi ấy vui sướng tột cùng: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đến khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Người đã đi đến một quyết định trọng đại - đó là đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với con đường cách mạng vô sản, bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba do V.I. Lênin sáng lập và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tháng 12/1920.

Bằng một loạt các hoạt động bài bản, chiến lược như mở lớp huấn luyện chính trị, thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm 1925, sáng lập báo Thanh niên, truyền bá vào trong nước chủ nghĩa Mác - Lênin, tuyên truyền về chủ nghĩa cộng sản, về Đảng Cộng sản, về Cách mạng Tháng Mười Nga, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh…, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Sự kiện này chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX, từ đây, nhân dân Việt Nam có một tổ chức lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Trong những năm sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, với đường lối cách mạng đúng đắn và với sức mạnh đoàn kết, Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhân dân ta tiếp tục làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng miền Bắc, giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam nhằm mục tiêu thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập dân chủ trong toàn quốc.

Không chờ được đến ngày đất nước hoàn toàn độc lập, nhân dân hoàn toàn tự do, năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về với “thế giới người hiền”. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác vẫn giữ một niềm tin sắt đá: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. Người căn dặn: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. Thực hiện lời dặn của Người, Đảng ta, nhân dân ta tiếp tục con đường đấu tranh giành độc và liên tiếp giành được những chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975.

Cuộc sống đã sớm trở lại bình thường nhờ các quyết sách đúng đắn. Ảnh: Vũ Dũng

Phát huy tinh thần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm ấy, thực hiện lời căn dặn của Bác “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta lại vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đã đạt được những thành tựu to lớn. Sau 45 năm đất nước giành độc lập, tự do, 35 năm đổi mới đất nước, đánh giá lại những thành tựu đạt được, Đảng ta khẳng định: “Sau 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, với thế và lực ngày càng mạnh hơn bao giờ hết. Kinh tế phát triển, chính trị - xã hội ổn định; văn hóa - xã hội có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Đảng và Nhà nước ta không ngừng quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá - xã hội; đưa đến nhiều chuyển biến trong cải thiện đời sống tinh thần nhân dân”. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới (1986 - 1990), mức tăng trưởng GDP bình quân hằng năm chỉ đạt 4,4% thì giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016 - 2019 đạt mức bình quân 6,8%. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, nếu như năm 1989 mới đạt 6,3 tỷ USD/năm thì đến năm 2020 đã đạt khoảng 268,4 tỷ USD/năm. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần, bình quân thu nhập đầu người đạt khoảng 2.750 USD/năm vào năm 2020.

Hai năm gần đây, dịch COVID-19 gây ra những khó khăn, mất mát vô cùng nặng nề cho thế giới cũng như Việt Nam. Năm 2020 được xem là một năm khó khăn và thách thức lớn, kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Sang năm 2021, có những lúc kinh tế Việt Nam tăng trưởng âm, tuy nhiên, vượt qua nghịch cảnh, nền kinh tế của chúng ta vẫn đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tính cả năm 2021, GDP tăng trưởng dương 2,58%. 2 năm qua, bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân được phát huy cao độ, chúng ta đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Bằng sự đồng lòng, quyết tâm, chúng ta khống chế thành công dịch bệnh. Ảnh: Quỳnh Uyển

Dù không chủ quan, nhưng có thể tự hào rằng, chúng ta đã khống chế thành công dịch bệnh qua các chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19, đặc biệt là Chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc mùa Xuân năm 2022, cả nước đã tiêm trên 22 triệu liều vắc xin cho người lớn và trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Số người chuyển nặng giảm và tỷ lệ tử vong trên số ca mắc giảm sâu, thấp nhất trong 10 tháng trở lại đây. Các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường và có nhiều khởi sắc. Trong quý 1 năm 2022, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, nhiều địa phương có mức tăng trưởng trên dưới 10%. Đây là những kết quả đáng tự hào để Việt Nam khẳng định vị trí, uy tín, năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Trên tất cả, qua đại dịch, tinh thần bất khuất, truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia, đùm bọc lại một lần nữa phát huy tác dụng, đã trở thành động lực tinh thần to lớn để đất nước vượt qua khó khăn.

Những ngày này, cả nước rộn ràng chào mừng 47 năm Ngày Độc lập, đất nước lại một lần nữa trọn niềm vui. Trong ngày vui, lời Bác dặn vẫn vang vọng đâu đây trong lòng mỗi người dân Việt “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Tin rằng, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website