Đảng bộ huyện Hậu Lộc tạo sức lan tỏa trong học và làm theo Bác

 Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Liên Lộc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên xã Liên Lộc thực hiện các nội dung Kết luận số 01 gắn với XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bí thư Đảng ủy xã Tống Văn Hòa cho biết: Để việc thực hiện Kết luận số 01 đạt hiệu quả, ngoài triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch cho từng năm phù hợp với từng chuyên đề. Bên cạnh đó, học và làm theo Bác cũng được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, ngành, đoàn thể; mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể gương mẫu thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng xã NTM nâng cao và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở xã Liên Lộc đã được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc và lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tính đến hết năm 2023 xã Liên Lộc đã huy động hơn 330 tỷ đồng XDNTM nâng cao; trong đó nguồn lực đầu tư từ Nhân dân là hơn 266 tỷ đồng (chiếm 80,79%)...

Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, được người dân đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình, phong trào XDNTM đã đạt được những thành quả quan trọng, Liên Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện những nội dung của kết luận và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; chỉ đạo tuyên truyền giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hệ thống; bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 01 được thực hiện nghiêm túc, gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chuyển biến rõ nét nhất trong học và làm theo Bác đó là Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, như: Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP; phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân chung sức XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, huyện Hậu Lộc có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, trong đó xã Hoa Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Phú Lộc, Hưng Lộc, Liên Lộc); 111 thôn đạt chuẩn NTM; 14 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 15 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao; 2 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao. Huyện hoàn thành các tiêu chí NTM, đang đề nghị thẩm tra để được công nhận. Bên cạnh đó, phong trào thi đua phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều mô hình về sản xuất cây hàng hóa, nuôi trồng thủy, hải sản, liên kết sản xuất, sản phẩm OCOP được hình thành, mang lại giá trị cao trong sản xuất cho nông dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được phát huy.

Việc thực hiện Kết luận số 01 đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tạo niềm tin, sức bật mới động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo động lực quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website