Đak Đoa: Khen thưởng 24 tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Hội nghị đánh giá: Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cùng với chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã quan tâm đề ra các giải pháp cụ thể và thiết thực, phù hợp trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời gắn với chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; các nghị quyết, đề án, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương, gắn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm. Từ năm 2021 đến hết quý I năm 2024, Bí thư Huyện ủy đã tổ chức được 36 cuộc tiếp công dân, với 67 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị. Chính quyền 2 cấp huyện, xã đã tổ chức 750 lượt tiếp công dân (cấp huyện 510 lượt, cấp xã 240 lượt), tiếp nhận 839 đơn thư của công dân...

Qua đó đã góp phần tháo gỡ được nhiều vấn đề khó khăn và vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng được phong cách làm việc gần dân, sát dân, tôn trọng dân. Địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ (bìa trái) trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Ảnh Thanh Nhật

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa tặng giấy khen 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website