Chuyển biến từ việc học và làm theo Bác ở Yên Bình

 Các đảng viên Chi bộ thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 một cách hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm trước và tìm giải pháp khắc phục.

Trong đó, hạn chế cơ bản được yêu cầu khắc phục ngay đó là: việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt tại một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm so với kế hoạch đề ra; nội dung xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung; phần liên hệ sâu sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể. Chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai học tập đến các chi bộ cơ sở còn chưa cao. Việc tuyên truyền các gương điển hình "người tốt, việc tốt” chưa được duy trì thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng…

Để khắc phục những hạn chế này, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như các kế hoạch về tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết chuyên đề tới từng cán bộ, đảng viên, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên.

Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, lấy kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân là một trong những nội dung để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về việc nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ gắn với biểu dương gương người tốt, việc tốt.

Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các đảng bộ, chi bộ triển khai tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay, 100% số tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết: Đặc biệt, nội dung thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện đến cơ sở thể hiện với tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau".

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, thông qua đó góp phần làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và là cơ sở vững chắc để Đảng bộ huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để Yên Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Năm 2022, huyện Yên Bình đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/30 chỉ tiêu Tỉnh ủy giao theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU; 50/50 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 72-KH/HU của Huyện ủy, trong đó có 36 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu quan trọng, quyết định đến tăng trưởng kinh tế của huyện và nhiều chỉ tiêu khó đều hoàn thành và vượt cao, như: Thành lập mới doanh nghiệp vượt 25%; thành lập mới HTX gấp gần 2 lần; kiên cố hóa đường giao thông nông thôn vượt 30%; doanh thu từ du lịch vượt 39,3%; xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 9 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website