Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

Biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được cấp ủy các cấp tiến hành nghiêm túc, bài bản với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức các hội thi viết, thi sân khấu hóa, thi kể chuyện, tổ chức các buổi tọa đàm, chiếu phim, nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, sử dụng linh hoạt các phương tiện tuyên truyền như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cổ động trực quan, biên soạn, in sao tài liệu, mở chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu sách, tác phẩm, thơ… giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối nhận thức sâu sắc và đậm nét về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như công ơn to lớn của Người đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Với nhiều cách làm mới, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ chính trị, việc làm thường xuyên của tổ chức Đảng, đảng viên; Đảng ủy đã ban hành 1 Nghị quyết chuyên đề, 10 kế hoạch, 5 hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) bởi phương châm “tự soi, tự sửa” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã lựa chọn 3 khâu đột phá trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, đó là: (1) Củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hình ảnh, tác phong người cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đặc biệt chú trọng việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, gắn với việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nên đã xây dựng mẫu phiếu cam kết và đăng ký để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối, đồng thời định kỳ 6 tháng, một năm đánh giá kết quả thực hiện cam kết và đăng ký của đảng viên. Chọn 6 đảng bộ, chi bộ cơ sở để chỉ đạo điểm, đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cấp ủy và bí thư cấp ủy cơ sở.

Không chỉ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng bám sát chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là việc thực hiện các chỉ tiêu công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của từng cơ quan, đơn vị, việc nêu gương của người đứng đầu… Hướng dẫn các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm vào nội dung sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể. Bổ sung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh và chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức trong các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các trường đại học, cao đẳng bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Các đoàn thể Khối thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, chuyên đề, tổ chức tọa đàm, hội thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa trong toàn Đảng bộ Khối.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối. Qua tổng hợp, hằng năm có 100% đảng viên trong Khối đều viết cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký nội dung tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ, vị trí việc làm của đảng viên. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đều lựa chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch phấn đấu, trọng tâm là tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, lựa chọn những nội dung mang tính đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề khó, phức tạp trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, công tác tham mưu, phục vụ, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên.

Thông qua hàng ngàn việc làm cụ thể của tập thể, cá nhân trong Đảng bộ, tập trung vào việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tăng cường hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả chăm sóc, phục vụ Nhân dân, hướng hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị về cơ sở, mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong Khối đều nhận đỡ đầu hoặc chăm sóc một địa chỉ đỏ… đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, phần lớn các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Khối Các cơ quan tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm như: khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh tiếp tục được nâng bậc so với đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân không ngừng được cải thiện, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, vùng sâu, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới,… đã hỗ trợ hàng chục tỷ đồng.

Trong Đảng bộ Khối đã xuất hiện hàng trăm mô hình hay, cách làm hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Qua việc sơ kết, đánh giá hàng năm, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Từ năm 2016 đến 2019, toàn Đảng bộ Khối đã có hơn 500 tập thể, cá nhân được tổ chức cơ sở đảng ghi nhận, biểu dương điển hình, trong đó có 20 tập thể và 150 cá nhân điển hình được Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng và đề nghị Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng.

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh thời gian qua không chỉ góp phần xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà còn tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây cũng là tiền đề, là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh nguyện giữ gìn, phát huy giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng học tập và làm theo gương Bác, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo chuyển biến rõ nét hơn, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, phát triển nhanh và bền vững.

LƯƠNG MỪNG

Theo http://baolamdong.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website